Nhiệt liệt chào mừng Đại hội VI Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái

Kinh tế tập thể các tỉnh, thành phố

Chính sách - pháp luật

Thông tin thị trường

Doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết hạ giá bán lợn hơi

Ngày 30/3/2020, tại cuộc các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi lợn do Phó...

Nâng gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ 30.000 tỷ lên trên 80.000 tỷ đồng

Trong Dự thảo hoàn thiện trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm...

Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 – 31/03/2020

  .                                               Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1) TT Sản phẩm Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên Huyện Văn...

Kết quả hoạt động

Báo cáo năm 2012

UBND TỈNH YÊN BÁI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  Số: 57/BC - LMHTX          CỘNG...

Báo cáo năm 2013

UBND TỈNH YÊN BÁI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  Số: 43 /BC - LMHTX        CỘNG...

Báo cáo năm 2014

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2015

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2016

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do...

Báo cáo năm 2017

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập - Tự do - Hạnh...

Báo cáo năm 2018

BC TÌNH HÌNH KTTT VÀ LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2018

Báo cáo năm 2019

Báo cáo tổng kết tình hình Kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2019