Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng”Chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

49

 Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.