Thông tư 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 về việc hướng dẫn xử lí tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

323

Xem chi tiết tại đây