THÔNG BÁO KẾT LUẬN BUỔI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HTX VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

172