Quy chế hoạt động của tổ công tác, Quy chế hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

184

so-37-qd-lmhtxvn-ngay-2022019-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-to-cong-tac-quy-che-ho-tro-htx-va-xay-dung-mo-hinh-htx-san-xuat-kinh-doanh-gan-voi-chuoi-gia-tri