Liên minh hợp tác xã tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

72

Ngày 15/2/2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 cho từng địa phương, tổ chức và cá nhân.

Theo đó, năm 2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh được giao 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chủ trì, hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã (HTX); chuyển đổi 10 HTX thành HTX kiểu mới; Duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững tối thiểu 200 HTX; Kiểm tra, thẩm định, đánh giá các HTX, tổ hợp tác (THT) được thành lập mới trong năm 2019, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy định kỳ 03 tháng/lần; Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình thành lập HTX và THT và tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo.

Quang cảnh cuộc họp cán bộ chủ chốt Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy

Ngay sau khi Chương trình hành động được ban hành, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động với các nội dung cụ thể, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, giao chỉ tiêu và trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh và cá nhân phụ trách từng nội dung. Qua đó, Liên minh hợp tác xã cũng đã đề xuất, kiến nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX. Đặc biệt là các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị.

Vừa qua, Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã triệu tập cuộc họp cán bộ chủ chốt cơ quan để triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thảo luận và xác định những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện ngay để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao, hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy mà Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng.