Hiệu quả bước đầu của hợp tác xã Quế hồi Việt Nam – xã Đào Thịnh, Trấn Yên

90

Xem chi tiết video tại đây: