Chỉ thị số 29 ngày 13-5-2019 của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn bệnh DTL châu phi trên địa bàn

172

 Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị số 29 ngày 13-5-2019 về PC DTL