Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh giám sát hoạt động của một số HTX tại huyện Lục Yên

104