Liên minh hợp tác xã phối hợp với Hội nông dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU

288

Năm 2019, để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Trong đó, xác định cần thực hiện hiệu quả Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; đảm bảo duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 200 HTX đã có, chuyển đổi 10 HTX thành HTX kiểu mới, phấn đấu phát triển trên 60 HTX và trên 2.200 tổ hợp tác; giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, tháng 6/2019, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

giới thiệu về mô hình HTX kiểu mới

Thông qua các lớp tập huấn, các Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; Chi Hội trưởng, Chi Hội phó nông dân đã được tìm hiểu về Luật Hợp tác xã năm 2012, quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, hiểu được sự khác biệt giữa mô hình HTX kiểu cũ và mô hình HTX kiểu mới.

Các học viên cũng được chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, HTX trong tỉnh những năm gần đây; nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của tổ hợp tác, HTX trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới; nắm được chủ trương, định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX trong giai đoạn hiện nay, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX của Trung ương và của tỉnh.

Nội dung tập huấn được các học viên đánh giá cao bởi nội dung bổ ích, thiết thực. Đặc biệt, qua lớp tập huấn các học viên được giải đáp kịp thời những vướng mắc, những nội dung chưa hiểu về mô hình HTX kiểu mới để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, HTX tại cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh, Hội giao trong năm 2019.