Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

223

CTTĐT – Trong 6 tháng đầu năm 2019, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng (có 673 THT, 41 HTX đăng ký thành lập mới); vai trò vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế ngày càng được củng cố và khẳng định.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 673 THT, 41 HTX đăng ký thành lập mới

Trong thời gian qua, việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đã thể hiện rõ bản chất, nguyên tắc và mục đích của HTX, đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số chính sách của Nhà nước về đào tạo cán bộ, hỗ trợ HTX, chính sách đầu tư, ứng dụng về chuyển giao khoa học và công nghệ… đã tạo được nguồn lực cho HTX phát triển. Sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ HTX và thành viên từng bước giúp cho hoạt động của HTX có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị đã hình thành và phát triển, kinh doanh hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 41 HTX đăng ký thành lập mới, 4 HTX giải thể, 2 HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 nâng tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh lên 369 HTX (trong đó 328 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, 41 HTX ngừng hoạt động chưa chuyển đổi tổ chức lại theo Luật). Tổng số thành viên HTX là 26.625 thành viên; tổng vốn điều lệ 790,6 tỷ đồng; doanh thu bình quân của một HTX là 996 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 213 triệu đồng/HTX; nộp ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

Các HTX đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 7.323 thành viên và người lao động. Tổng số cán bộ quản lý của các HTX trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.282 người, trong đó: trình độ đại học, cao đẳng trở lên: 240 người, chiếm 18,7%; trình độ sơ cấp, trung cấp: 600 người, chiếm 46,8%; số cán bộ chưa có bằng cấp: 442 người, chiếm 34,5%. Đến nay toàn tỉnh vẫn còn 41 HTX ngừng hoạt động chưa chuyển đổi tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Các HTX chia theo lĩnh vực hoạt động như sau: 214 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm 58%; 64 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chiếm 17,3%; 53 HTX thương mại, chiếm 14,3 %; 9 HTX giao thông vận tải, chiếm 2,4%; 12 HTX xây dựng, chiếm 3,3%, 17 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 4,6 %. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh không có LH HTX nào đăng ký thành lập.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 673 THT đăng ký thành lập mới nâng tổng số THT trên địa bàn toàn tỉnh lên 1.509 THT với tổng số thành viên THT là 7.600 thành viên. Các THT mới thành lập đều tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hợp đồng hợp tác theo quy định của Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của THT; Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng (có 673 THT, 41 HTX đăng ký thành lập mới); vai trò vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế ngày càng được củng cố và khẳng định. 6 tháng đầu năm nền kinh tế tỉnh Yên Bái vẫn duy trì ở mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường và thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tích cực,… Đạt được kết quả nêu trên là do sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Tuyên truyền sâu, rộng và thường xuyên về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới; biểu dương kịp thời các HTX, THT tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả; đưa nội dung lý luận, pháp luật và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương để nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh. Nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, phụ trách kinh tế tập thể, HTX ở địa bàn và lĩnh vực công tác của từng thành viên Ban Chỉ đạo; gắn chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX với trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện cho HTX huy động các nguồn lực phát triển. Giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, đã ngừng hoạt động để tạo dư địa cho thành lập HTX mới. Phát triển THT để tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác, chuyển dần thành HTX; thành lập và hỗ trợ LHHTX hoạt động, làm “đầu kéo” cho các HTX phát triển. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, LH HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Đề án củng cố phát triển HTX, THT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017; Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX khác trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh.