Yên Bái: Triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân

113

Ngày 9/7, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thông tin về hoạt động của QTDND trong 15 năm qua; công tác thanh tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động QTDND trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết tháng 5/2019, toàn tỉnh có 17 QTDND với gần 17 nghìn thành viên; với tổng vốn điều lệ trên 52 tỷ đồng, tăng 24,8 lần so với năm 2003. Tổng nguồn vốn của các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh là trên 1.140 tỷ đồng, tăng 32,1 lần so với năm 2003. Nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư của 17 QTDND tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Tính đến 31/5/2019, nguồn vốn huy động là trên 955 tỷ đồng, tăng 40 lần so với năm 2003. Tổng dư nợ cho vay thành viên của 17 QTDND hiện nay là trên 950 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,76% tổng dư nợ…

Tiếp đó, Giám đốc NHNN tỉnh đã phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Công văn số 1417/UBND-TC ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg. Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số QTDND thời gian qua hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt động của QTDND. Hành lang pháp lý cho hoạt động của QTDND còn thiếu và chưa đồng bộ. Đồng thời đề ra 7 mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động QTDND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của QTDND như: mặt bằng xây dựng trụ sở; về quản trị, điều hành, kiểm soát; việc cơ cấu, sử dụng nguồn vốn thiếu hợp lý đồng thời bàn các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống QTDND…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động của các QTDND; phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 1417 của UBND tỉnh về đảm bảo hoạt động của QTDND; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động và hỗ trợ trong việc thu hồi vốn, tài sản của các QTDND theo quy định của pháp luật; chủ động báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; thực hiện thanh kiểm tra đối với các QTDND, tăng cường công tác quản lý giám sát theo chuyên đề, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các QTDND có sai phạm.

Đối với các QTDND, cần thực hiện tốt Quyết định 1173 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của QTDND, thường xuyên chú trọng công tác đảm bảo an toàn kho quỹ, duy trì khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và các quy định khác về hoạt động của QTDND theo quy định của NHNN; nâng cao trình độ, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành QTDND; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có QTDND hoạt động tích cực, chủ động phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh tăng cường quản lý hoạt động của QTDND đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển hệ thống QTDND của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về cơ sở vật chất và quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc cho QTDND nhằm đảm bảo QTDND hoạt động ổn định, an toàn; tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ, nhân sự làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm.

Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Yên Bái thực hiện tốt vai trò trách nhiệm liên kết hệ thống, điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với các QTDND gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản…

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh.