Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức 8 khóa bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã năm 2019

185

Khai giảng lớp tập huấn lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh được tổ chức 8 khóa bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã với các chuyên đề “Tín dụng chuyên sâu và thẩm định dự án”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo”; “Kiến thức cơ bản về HTX”. Trong đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng kết hợp với đi học tập kinh nghiệm thực tế tại một số tỉnh. Cụ thể như sau:

Khóa 1 với chuyên đề “Lập Kế hoạch kinh doanh chiến lược gắn với chuỗi giá trị; kết hợp đi học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị tại tỉnh Ninh Bình”. Đối tượng tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các hợp tác xã.

Khóa 2 với chuyên đề: “Kiến thức cơ bản về hợp tác xã; kết hợp đi học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Hòa Bình”. Đối tượng tham gia gồm các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Khóa 3 với chuyên đề “Kiến thức cơ bản về hợp tác xã; kết hợp đi học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Sơn La”. Đối tượng tham gia gồm các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.

UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức các khóa bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã năm 2019, kết hợp với đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh đúng mục đích, tiết kiêm, có hiệu quả; lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các khóa bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã năm 2019, kết hợp với đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh.