Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

183

Xem chi tiết tại đây:

CV KÈM THEO PHỤ LỤC THƯ MỜI, THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG DN, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triẻn kinh tê