Kiểm tra, thẩm định, đánh giá các HTX, tổ hợp tác được thành lập mới năm 2019

169

Kiểm tra, thẩm định, đánh giá các HTX, tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2019 là một trong năm nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế tập thể Tỉnh ủy giao cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì thực hiện tại Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

 

Đoàn Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể  phường Pú Trạng(thị xã Nghĩa Lộ)

 

Tháng 9/2019, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác và tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá các hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập trong năm 2019 trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

 Năm 2019, Tỉnh ủy giao cho 9 huyện, thị, thành phố và các tổ chức đoàn thể thành lập mới trên 60 hợp tác xã và trên 2.200 tổ hợp tác. Tới tháng 9/2019, toàn tỉnh đã thành lập mới 71 HTX, đạt 118% và thành lập mới 1.907 tổ hợp tác, đạt 86,7% kế hoạch. Các hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới cơ bản hoạt động theo đúng bản chất, nguyên tắc và giá trị cốt lõi của kinh tế hợp tác, HTX, thành lập trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi và cùng chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Quy trình thành lập theo đúng trình tự quy định. Xuất hiện nhiều mô hình liên kết mới, hiệu quả như: các HTX, tổ hợp tác dâu tằm (huyện Trấn Yên); tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp Bản Ao Luông (huyện Văn Chấn), tổ hợp tác đan lát mây tre song đan (thị xã Nghĩa Lộ)…

Năm 2019 là năm đầu tiên Tỉnh ủy giao chỉ tiêu thành lập mới cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Đây là thuận lợi lớn và cũng là giải pháp đột phá về phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, không tránh khỏi một số bất cập bởi không phải tổ chức, đoàn thể nào cũng nắm chắc về quy trình thành lập hay có kinh nghiệm trong quá trình tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký hoạt động cho các tổ hợp tác, HTX. Vì vậy, tồn tại một số sai sót cơ bản trong các hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, HTX. Đối với hồ sơ của các tổ hợp tác, hợp đồng hợp tác không chỉ ra được mục đích hợp tác, thời gian chứng thực sớm hơn ngày ký kết hợp đồng hợp tác, việc chứng thực hợp đồng hợp tác được thực hiện chưa thực sự đảm bảo yêu cầu, hầu hết các địa phương mới chỉ ký xác nhận, đóng dấu mà không chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng….Đối với hồ sơ đăng ký HTX, những nhầm lẫn, sai sót về thời gian tiến hành ghi trong văn bản dẫn tới việc chưa đảm bảo về quy trình thành lập, những quy định mới tại Thông tư 07 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của thông tư 03 hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã chưa được áp dụng kịp thời như việc sử dụng mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX, giấy chứng nhận đăng ký HTX vẫn ghi mã ngành kinh tế cấp 5….

Sau khi kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác ở các địa phương, Đoàn Kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh đã chỉ ra những tồn tại và hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đảm bảo yêu cầu. Đồng thời, hướng dẫn cách thức theo dõi, tổng hợp thông tin tổ hợp tác, HTX và cung cấp mẫu sổ theo dõi Tổ hợp tác, HTX cho các địa phương để công tác theo dõi, tổng hợp thông tin, số liệu về kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thời gian tới được thực hiện dễ dàng và đầy đủ.

Đoàn kiểm tra thăm Mô hình chăn nuôi tổng hợp bản Ao Luông, xã Sơn A , huyện Văn Chấn