Tổ công tác liên ngành về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác làm việc với các huyện, thị, thành phố

157

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái; Quyết định số 99/QĐ-SKHĐT ngày 04/9/2019 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), ngày 24/10/2019, Liên minh HTX tỉnh tham gia tổ công tác liên ngành, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Phòng Tài chính – Kế hoạch và các tổ chức hội, đoàn thể các huyện, thị, thành phố tại huyện Trấn Yên.

Tổ Công tác làm việc với UBND các huyện, thị, thành phố tại huyện Trấn Yên

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu thành lập mới DN, HTX, THT trong 9 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; dự kiến chỉ tiêu năm 2020 về thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và những năm tiếp theo để báo cáo, tham mưu cho Ủy Ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 về thành lập mới DN, HTX, THT; đẩy nhanh tốc độ phát triển DN, HTX, THT trên địa bàn tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tổ công tác cũng đi thăm một số DN, HTX thành lập năm 2019 trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Thăm mô hình nhân giống tằm của HTX dâu tằm tơ Việt Thành (Trấn Yên)