Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2020

71

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01,01,2020.