Khẳng định vai trò, vị thế của Liên minh HTX Việt Nam

97

Sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và cán bộ, nhân viên và người lao động, năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đây là nhận định của các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13 (khóa V), tổ chức tại Hà Nội ngày 27 -28/12.

Kết quả nổi bật

Năm 2019, cả nước thành lập mới 9.500 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT lên 110.000, tăng 11% so với năm 2018, đạt 136% kế hoạch Nghị quyết. Thành lập mới 2.640 HTX, nâng tổng số HTX hiện nay là 24.618, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch năm 2019. Cả nước cũng thành lập mới 16 Liên hiệp HTX, nâng tổng số Liên hiệp HTX lên 85, tăng 9 Liên hiệp HTX so với năm 2018, trong đó phần lớn là các Liên hiệp HTX nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố.

Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SX-KD) của các HTX, Liên hiệp HTX, THT tiếp tục được cải thiện theo hướng mở rộng quy mô, diện tích, số lượng thành viên. Số HTX hoạt động hiệu quả tăng, năng lực quản trị được nâng lên, quy mô và hiệu quả hoạt động SX-KD tiếp tục được cải thiện. Số lượng và chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các thành viên tăng so với năm 2018, củng cố, tạo niềm tin và tăng mối liên kết, gắn bó thành viên.

KTHT, HTX tiếp tục phát triển đều khắp trên các vùng miền. Nhiều địa phương nhận thức đúng vai trò, vị trí của mô hình HTX, dẫn đầu phong trào thành lập mới, phát triển HTX gắn với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển bền vững. HTX kiểu mới gắn với SX-KD theo chuỗi giá trị ngày càng được mở rộng cả về số lượng và quy mô, trở thành xu thế chuyển đổi phương thức tổ chức SX-KD của các HTX để nâng cao hiệu quả.

Theo đánh giá của Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam Phạm Ngọc Toại, năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 09/ NQ- LMHTXVN và Nghị quyết số 282/NQ-LMHTXVN; Chương trình công tác năm 2019, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực đã xác định đúng hướng và có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề cần chỉ đạo, tập trung phát triển KTHT, HTX nhanh, bền vững, xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, ban hành hệ thống các giải pháp thực hiện và các Đề án, Kế hoạch cụ thể triển khai trong năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tăng cường liên kết hệ thống. Triển khai các công việc được giao để Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng.

Tiếp tục hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; triển khai có hiệu quả các đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao năng lực, mở rộng quan hệ hợp tác, khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.

Đoàn kết vượt qua thách thức

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng các đại biểu tham dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Số thành viên tham gia KTHT, HTX tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Năng lực nội tại của nhiều HTX còn chưa mạnh, lúng túng trong định hướng hoạt động, đầu ra không ổn định, chi phí lớn nên lợi nhuận thấp. Cán bộ và tổ chức bộ máy tại nhiều Liên minh HTX cấp tỉnh còn thiếu, chất lượng cán bộ còn hạn chế. Đời sống cán bộ còn nhiều khó khăn, nhiều nơi cán bộ không yên tâm công tác…

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, những khó khăn, hạn chế này không làm phai nhạt ý chí, sự quyết tâm đưa KTHT, HTX phát triển, bởi sự đoàn kết, chủ động, tích cực đóng góp ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cán bộ của Liên minh HTX. Những đóng góp tích cực, sự nỗ lực của cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ trong toàn hệ thống Liên minh sẽ giúp cho việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tốt hơn nhằm thúc đẩy KTHT, HTX phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng khẳng định, thời gian tới, Liên minh HTX phải thực hiện thành công chương trình kế hoạch tổ chức Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huy động các nguồn lực, xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đầu tư và triển khai 5 đề án lớn phục vụ phát triển hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin trong hệ thống, bảo đảm thông suốt, kịp thời. Đẩy mạnh và nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập của toàn hệ thống, phát triển HTX và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác phục vụ cho phát triển KTHT, HTX.

Chủ trì và phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức Diễn đàn KTHT, HTX năm 2020 kết hợp tổ chức Hội nghị Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu toàn quốc; trao giải thưởng “Ngôi sao HTX Việt Nam – Vietnam Co.op Star Awards”…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, không gì khác là sự đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp trí tuệ, sức lực của từng cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trong cả hệ thống Liên minh.

Nguồn: Thời báo kinh doanh