Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 190-Ctr/TU

202

Chủ trì, hỗ trợ thành lập mới 30 hợp tác xã (HTX); chuyển đổi 10 HTX thành HTX kiểu mới; Duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững tối thiểu 250 HTX; Kiểm tra thẩm định, đánh giá các HTX, tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2020, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy định kỳ 3 tháng/lần; Xây dựng 03 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Xây dựng 05 sản phẩm OCOP do Liên minh HTX tỉnh trực tiếp thực hiện ở cơ sở; Tuyền truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo là 6 nhiệm vụ trọng tâm Liên minh hợp tác xã tỉnh được Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020.

Họp cán bộ chủ chốt Liên minh hợp tác xã tỉnh 

Ngay sau khi Chương trình hành động số 190-Ctr/TU được ban hành, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân phụ trách.

Ngày 8/2/2020, Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã mở cuộc họp cán bộ chủ chốt để nắm bắt, rà soát tình hình triển khai nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị, thảo luận về những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là vào những ngày đầu Xuân. Từ đó, thống nhất quan điểm, phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện tốt vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Tỉnh giao, góp phần vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội của địa phương.