Thực hiện cách ly đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương phòng, chống dịch COVID 19

367

Về việc thực hiện cách ly đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương phòng, chống dịch COVID 19