Nghị quyết 13 HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid – 19

206

NGHỊ QUYẾT SỐ 13, 2020 HĐND TỈNH YÊN BÁI