KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX VIỆT NAM VÀ CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 -2025

500

KẾT LUẬN CỦA BBT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX VIỆT NAM VÀ CẤP TỈNH NĂM 2020 -2025 (Xem chi tiết tại đây)