Hướng dẫn thực hiện chuyển hướng khai thác thị trường xuất nhập khẩu

219

Hướng dẫn thực hiện chuyển hướng khai thác thị trường xuất nhập khẩu giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường đối với các doanh nghiệp HTX trên địa bàn tỉnh(Xem chi tiết tại đây)