Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025

257

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và tình hình cụ thể xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021.

Mục tiêu kế hoạch 2021 – 2025 là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đồng thời, đưa vào nội dung phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương mình. Kèm theo văn bản là Đề cương hướng dẫn xây dựng hai bản kế hoạch.

Theo đó, một trong những yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch năm 2021 là phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu chung thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội, trên mọi vùng lãnh thổ; phải theo đúng các giá trị, nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã (HTX). Kế hoạch một mặt quan tâm các chỉ tiêu số lượng, mặt khác phải đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả như doanh thu, thu nhập của các thành viên; các chỉ tiêu xã hội như hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới…

Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, ngành, địa phương cần đạt mục tiêu tổng quát là tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều người dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX…