Thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 -2025

16

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 -2025(xem chi tiết tại đây)