TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI THI ĐUA CÁC HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2020

34

Ngày 12/01/2021, Khối thi đua các Hội đặc thù tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2020 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, gắn với phong trào thi đua với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù đã bình xét, bỏ phiếu, chấm điểm suy tôn Hội Chữ Thập đỏ nhận Cờ thi đua Chính Phủ; Hội Nhà báo nhận Cờ thi đua UBND tỉnh; Hội Luật gia và Hội Cựu thanh niên xung phong nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất Hội Khuyến học là đơn vị Trưởng khối, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh là Phó Khối năm 2021.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Đơn vị Trưởng khối năm 2020 trao Cờ luân lưu cho Hội Khuyến học – đơn vị Trưởng Khối năm 2021