Quyết định 340 phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030

23

 Xem chi tiết tại đây: Quyết định 340 Phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể HTX gia đoạn 2021 -2030