Nghị định số 45NĐ/CP về việc thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX

14

 xem chi tiết tại đây – Nghi định số 45 -NĐ-CP về việc thanh lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX