Yên Bái: 9 tháng thành lập mới 69 HTX, đạt 115% kế hoạch năm 2021

32

9 tháng đầu năm 2021, công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX tại tỉnh Yên Bái được đẩy mạnh, toàn tỉnh thành lập mới 69 HTX, đạt 115% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên thuộc Liên minh HTX tỉnh thăm và làm việc tại HTX thủy sản Hoàng Kim (huyện Yên Bình).

 

 

 

Có thể thấy, trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX tại tỉnh Yên Bái được đẩy mạnh, toàn tỉnh thành lập mới 69 hợp tác xã (HTX), đạt 115% chỉ tiêu tại Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, trong đó Liên minh HTX tỉnh chủ trì tư vấn, thành lập mới 48 HTX/tổng số 69 HTX, chiếm gần 70% số HTX thành lập mới trong 9 tháng đầu năm của tỉnh.

Đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 570 HTX, số HTX hoạt động hiệu quả là khoảng 340 HTX, chiếm 64,2% tổng số HTX đang hoạt động, có 02 HTX giải thể; HTX hoạt động theo lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp: 345 HTX; Công nghiệp – TTCN: 81 HTX; Thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác: 99 HTX; Xây dựng: 18 HTX; Giao thông vận tải: 10 HTX; Quỹ TDND: 17 Quỹ.

Tổng vốn Điều lệ: 1.320,3 tỷ đồng; Tổng số thành viên: 29.316 thành viên; Doanh thu bình quân các HTX: Ước đạt 1.365 triệu đồng; Lợi nhuận bình quân các HTX: Uớc đạt 279,5 triệu đồng; nộp Ngân sách 9 tháng đầu năm: Ước đạt 27,3 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, toàn tỉnh thành lập mới 1038 Tổ hợp tác, đạt 103,8% kế hoạch nâng tổng số THT toàn tỉnh lên 5.479 THT với 32.800 thành viên.  Doanh thu bình quân của 01 THT đạt khoảng 231 triệu đồng; Lợi nhuận bình quân đạt 50 triệu đồng. Các THT có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy Kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa những cơ sở sản xuất nhỏ với nhau; hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường; giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên.

 

Nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh tập trung, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy; đồng thời thực hiện tốt Quyết định 340 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã… Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quy định một số chính sách hỗ trợ Kinh tế tập thể, HTX tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, với quan điểm không chạy theo thành tích, các HTX thành lập mới đảm bảo về chất lượng và hiệu quả hoạt động./.