Yên Bái: Triển khai xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả

99

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

 

 

Giai đoạn 1 của Đề án (trong năm 2021), Tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động và lựa chọn 05 hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (theo Quyết định 167/QĐ-TTg). Điều kiện bắt buộc đó là: Hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất; được đánh giá, xếp loại khá (65 điểm) trở lên theo Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT. Đồng thời, ưu tiên các HTX tham gia Đề án có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng thuận nhất trí cao của thành viên và chính quyền cơ sở nơi hợp tác xã đặt trụ sở, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

 Mặt khác, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh với quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh. Tỉnh ưu tiên xem xét, lựa chọn các hợp tác xã có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế và do thanh niên khởi nghiệp…

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tìm hiểu các sản phẩm đặc sản của các HTX trên địa bàn tỉnh

 

 

Các mô hình hợp tác xã lựa chọn, hoàn thiện bao gồm các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và phi nông nghiệp như: Hợp tác xã vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản); hợp tác xã tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế, chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu; hợp tác xã phát triển nông – lâm – thủy sản bền vững; hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn, miền núi; hợp tác xã đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng; mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên hợp tác xã sản xuất chế biến nông – lâm – thủy sản; mô hình HTX hoạt động xây dựng; giao thông vận tải; mô hình HTX tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống…

 

Tỉnh Yên Bái triển khai hỗ trợ các Hợp tác xã được lựa chọn thí điểm, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới theo nghị định, quyết định của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Kinh phí thực hiện từ các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kinh phí sự nghiệp, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn huy động hợp pháp khác.

 

Việc lựa chọn các HTX tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả giai đoạn 2021-2025, nhằm góp phần thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với HTX, đồng thời làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững, hiệu quả./.