Tổ chức triển khai thông báo hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

26

Tổ chức triển khai Thông báo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022