Báo cáo năm 2015

0
2064

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 65 /BC-LMHTX                                     Yên Bái, ngày 10 tháng 12 năm 2015

  

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

 NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

         

PHẦN THỨ NHẤT:

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

LIÊN MINH  TỈNHYÊN BÁI NĂM 2015

 

            I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2015.

          1. Tổ hợp tác:

          Các tổ hợp tác trên địa bàn cơ bản duy trì hoạt động ổn định, toàn tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 2.600 tổ hợp tác, thu hút trên 9.000 thành viên và hơn 20.000 lao động, trong đó: Số tổ hợp tác hoạt động tín dụng là 1.030 chiếm gần 40%, với 4.520 thành viên và 6.350 lao động; Số tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 475 chiếm trên 18% với 1.880 thành viên và 5.696 lao động; Số tổ hợp tác phi nông nghiệp có 915 chiếm 35% với 2.584 thành viên và 8.137 lao động, số còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

* Những khó khăn, vướng mắc: 

           Đa số các tổ hợp tác được thành lập trước năm 2013 đều hoạt động mang tính tự phát, hầu hết chưa đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Trình độ quản lý yếu, sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo. Hoạt động của các tổ hợp tác chưa nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, quản lý đối với tổ hợp tác còn buông lỏng, đặc biệt các chính sách đối với tổ hợp tác chưa cụ thể, vì vậy hoạt động của các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn.

         Trước yêu cầu hoàn thành tiêu chí 13 về nông thôn mới, chính quyền các xã đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền vận động thành lập Tổ hợp tác, HTX. Các tổ hợp tác ra đời ở thời điểm này đã thực hiện đăng ký với chính quyền địa phương. Điển hình là các xã đăng ký thực hiện xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Các tổ hợp tác ra đời ở thời điểm này đã tổ chức và hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Tính đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có hơn 100 tổ hợp tác tiến hành đăng ký với chính quyền địa phương.

2. Hợp tác xã:

          Tính đến thời điểm hiện tại số HTX thành lập mới là 20 HTX, đạt 100% kế hoạch năm 2015.

         Năm 2015 có 35 HTX giải thể và chuyển hình thức sở hữu khác, trong đó có 22 HTX chuyển sang mô hình Công ty TNHH, doanh nghiệp; 13 HTX giải thể tự nguyện do hầu hết các HTX này không đủ điều kiện để tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

         Tổng số HTX hiện có: 315 HTX. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp 120 HTX; Công nghiệp – TTCN 128 HTX; Xây dựng 10 HTX; Giao thông 10 HTX; Thương mại 29 HTX; 17 Quỹ TDND; Khác 01 HTX.

        Tổng vốn Điều lệ: 349,074 tỷ đồng, tăng 95,4 tỷ đồng so với 2014; số thành viên  38.210 giảm 3.827 thành viên so với năm 2014; Tổng số vốn hoạt động của các Hợp tác xã: 1.140,3 tỷ đồng, tăng 54,1 tỷ so với năm 2014.

        Doanh thu của các HTX năm 2015 ước đạt  1.200 tỷ đồng, tăng 13,3%; nộp ngân sách ước đạt 26 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2014; Lợi nhuận bình quân 230 Triệu đồng/HTX.

         Thu nhập bình quân người lao động đạt 34,5 triệu đồng/người/năm (theo số liệu điều tra của Liên minh HTX tháng 11/2015).

2.1. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

        Số Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 38,1% số HTX của cả tỉnh. Trong đó, các HTX chế biến chè chiếm 20% số HTX nông nghiệp.

        Thông qua các khâu dịch vụ, hợp tác xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân tiến hành sản xuất, gieo cấy, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản của tỉnh. Số lượng thành viên tham gia các HTX lĩnh vực nông nghiệp 14.009 người, chiếm 36,6% tổng số thành viên HTX trong tỉnh.Vốn Điều lệ 80,6 tỷ đồng, bình quân 666,33 triệu/HTX.

         Trong năm, Các HTX chế biến chè tăng cường công tác phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động, tập huấn cho nông dân trồng chè về kỹ thuật chăm sóc chè, dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, một số HTX đã áp dụng quy trình sản xuất VietGap …

          2.2. Hợp tác xã tạo việc làm.

          Lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, cát sỏi, vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm nông lâm sản của nông dân. Các HTX hoạt động tương đối tốt, một số HTX đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất, đổi mới dây chuyền công nghệ, không ngừng chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX phát triển khá do khai thác tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ như các HTX chế biến quế ở Văn Yên, đá ở Lục Yên, Mông Sơn, khai thác cát sỏi ở sông Hồng, sông Chảy… 

        Với 3.056 thành viên tham gia (chiếm 8,0% tổng số thành viên tham gia HTX toàn tỉnh), các hợp tác xã Công nghiệp – TTCN tạo được việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động. Vốn Điều lệ của các HTX đạt 158,195 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng vốn Điều lệ của các HTX.

         Các HTX xây dựng hiện có 10 HTX, Các HTX xây dựng ngày càng chú trọng đúng mức và nguồn vốn đầu tư ngày càng được tăng cường, nhiều công trình hạ tầng kinh tế – xã hội đã hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của các HTX xây dựng không ngừng nâng cao, các công trình xây dựng đã phát huy đúng mục đích đầu tư.

2.3. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ đời sống và sinh hoạt.

        Lĩnh vực thương mại hiện có 29 HTX. các HTX tổ chức nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ như: Thu mua nông sản đã qua sơ chế, kinh doanh thương mại và tổ chức kinh doanh các dịch vụ nhà hàng, ăn uống, kinh doanh xăng dầu. Vốn Điều lệ bình quân là 1,128 tỷ/HTX, số thành viên bình quân 14 thành viên/HTX.

        Kinh doanh vận tải hiện có 10 HTX, tập trung vào vận tải hành khách và vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy. Đây là mô hình kết hợp vừa làm dịch vụ cho thành viên, đồng thời là người lao động trong HTX. Trong năm 2015 do có những biến động bất thường về giá cả thị trường trong nước và các quy định nghiêm về tải trọng, các HTX vận tải cũng gặp nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Mặc dù vậy, với lợi thế về vốn hoạt động và công tác tổ chức hoạt động bài bản, các HTX này đã duy trì tốt hoạt động, đảm bảo an toàn, giá cả đúng qui định, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân và Doanh nghiệp. Tuy nhiên đây cũng là nhóm hợp tác xã chịu tác động trực tiếp và nhanh nhất của những diễn biến trên thị trường do vậy sự phát triển chưa mang tính đột phá, vượt trội về hiệu quả kinh doanh và tính lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

2.4. Hợp tác xã hỗ trợ vốn cho thành viên.

         Các quỹ tín dụng là mô hình thu hút đông đảo thành viên tham gia nhất (20.352 thành viên, bình quân mỗi quỹ có 1.197 thành viên). Đây là loại hình hợp tác xã hoạt động chuyên nghiệp và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng bản chất của mô hình hợp tác xã, hỗ trợ đắc lực nhu cầu về vốn phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

       Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hằng năm các quỹ đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với nguyên tắc (huy động tại chỗ, cho vay tại chỗ, kiểm tra giám sát tại chỗ, quản lý tại chỗ) các quỹ đã áp dụng linh hoạt, giải quyết cho hàng chục ngàn lượt thành viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất các ngành nghề, trang trại, mua cây, con giống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế hộ.

        Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2014 về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư 04/2015 Quy định về Quỹ tín dụng nhân dân còn gặp một số vướng mắc như bắt buộc các Quỹ TDND phải tham gia đóng góp phí vào Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống; về vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên; về tổng mức nhận tiền gửi từ thành viên cũng gây không ít khó khăn hệ thống Quỹ tín dụng …

            * Hoạt động của các Doanh nghiệp thành viên:

         Tổng số doanh nghiệp thành viên hiện có: 97 đơn vị.

         Các doanh nghiệp thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kinh doanh thương mại – dịch vụ, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng… Một số doanh nghiệp thành viên có hoạt động liên kết với HTX hình thành chuỗi giá trị từ trồng, thu hoạch, chế biến, đến cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng. Tiêu biểu là các sản phẩm từ chè, măng tre bát độ, gỗ rừng trồng, quế vỏ và tinh dầu quế…

       Các doanh nghiệp thành viên duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Một số Doanh nghiệp thành viên đã chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho sản phẩm, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó các doanh nghiệp thành viên Liên minh còn rất tích cực tham gia các phong trào của tỉnh, của Liên minh HTX như phong trào “HTX và doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiệt tình đóng góp cho các xã xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học… Hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ Quỹ từ thiện của tỉnh (Quỹ vì người nghèo, Vì trẻ thơ, giảm nhẹ thiên tai, bão lũ …

*Đánh giá chung:

         Khu vực Kinh tế tập thể của tỉnh trong năm 2015 đã từng bước được củng cố, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các HTX đã chú trọng củng cố theo các quy định của Luật HTX. Nhiều HTX đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, đầu tư theo chiều sâu.  Khu vực HTX là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, hỗ trợ thành viên khi gặp khó khăn, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 

        Có được kết quả trên là do có sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã đã giải quyết kịp thời các vướng mắc của Hợp tác xã.

        Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên.

        Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái mà nòng cốt là các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Một số doanh nghiệp và HTX có tích luỹ, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

         Qua hơn hai năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có 183/315 Hợp tác xã tiến hành Đại hội sửa đổi Điều lệ, bổ sung Phương án kinh doanh, xác định cơ cấu vốn góp, mô hình hoạt động, bầu lại bộ máy lãnh đạo (đạt tỷ lệ trên 58%), tập trung ở một số địa bàn TP Yên Bái; huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên…

         Số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 60%, các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm và thu nhập cho xã viên, người lao động. Các HTX đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng khả năng và quy mô SXKD, nhiều mô hình mới đã được thành lập, hoạt động thực sự có hiệu quả góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân, nâng cao phúc lợi xã hội và là nhân tố quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

        Số HTX hoạt động yếu kém chủ yếu là các HTX thuộc lĩnh vực quản lý điện năng đã ngừng hoạt động do bàn giao lưới điện cho ngành Điện quản lý và một số HTX nông nghiệp thành lập theo Luật HTX năm 1996 chuyển đổi theo Luật 2003, do không có phương án sản xuât kinh doanh cụ thể, cán bộ quản lý hầu hết chưa qua đào tạo… làm ăn thua lỗ nay không còn khả năng hoạt động.

          Tuy nhiên, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái còn bộc lộ một số tồn tại, đó là: Quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng của các loại hình chưa đồng đều, chưa tạo được liên kết bền vững. Số lượng HTX có tăng, chất lượng hoạt động của nhiều HTX đã được nâng lên song chưa bền vững, tỷ lệ HTX trung bình, yếu kém còn cao, vốn tự có thấp, chưa có nhiều HTX xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Trình độ đội ngũ cán bộ HTX tuy được nâng lên song chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả sản xuất của HTX còn thấp nên việc giải quyết chế độ cho người lao động chưa được đảm bảo.Quy mô hoạt động  còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng của các loại hình chưa đồng đều, chưa có nhiều mô hình liên kết bền vững. Số HTX đã ngừng hoạt động lâu chưa được xử lý dứt điểm.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

          1. Công tác tham mư­u, tổng hợp:

         Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Văn bản số 311/UBND-TH ngày 03/3/2015).

         Tham mưu cho Ban chỉ đạo đổi mới phát triển Kinh tế tập thể của tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và đẩy nhanh tiến độ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 (Văn bản số 01/BCĐ-KTTT ngày 02/4/2015)

        Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 (Văn bản số 08/BC-BCĐ-KTTT ngày 30/7/2015) và Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 – KL/TW của Bộ Chính trị về Kinh tế tập thể (Văn bản số 09/BC-BCĐ-KTTT ngày 17/9/2015).

        Đề xuất UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ đưa Chương trình Hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 vào danh mục Chương trình mục tiêu giai đoạn 2015-2020 và Quyết định của Thủ tướng ban hành “Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020”. Đề xuất Bộ chỉ tiêu chấm điểm tổ hợp tác, HTX đạt tiêu chí 13 để được xét xã nông thôn mới.

         Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể trung hạn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

        Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2261 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành.

        Công tác phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tập thể đối với đời sống xã hội, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã phát triển.

        Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Chỉ tiêu đánh giá, phân loại hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chí thứ 13 về nông thôn; Hướng dẫn, kiểm tra công nhận các cơ sở chế biến chè đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

         Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị thành viên về công tác ATVSLĐ-PCCN.

        Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức khóa tập huấn về một số chính sách Thuế mới cho lãnh đạo và cán bộ kế toán hợp tác xã và triển khai công tác kê khai, nộp thuế điện tử.

        Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cho cán bộ quản lý Hợp tác xã, thành viên Hợp tác xã, cán bộ công chức xã và các Trưởng thôn, bản …

        Hình thức phối hợp rất đa dạng và phong phú: Mời cán bộ có trình độ chuyên sâu của các ngành làm giảng viên các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tư vấn viên pháp luật và chính sách cho các HTX, cung cấp tài liệu chuyên đề, tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề cụ thể, đồng thời Liên minh HTX cũng tranh thủ Hội nghị của các ngành để tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; Phân công nhiệm vụ phát triển HTX và triển khai các chính sách theo ngành cho các thành viên Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX là lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị…

  3. Công tác tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

         Tổ chức Hội thảo với các cấp, các ngành về vai trò HTX trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ HTX, Tổ hợp tác phát triển.

          Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật HTX cho cán bộ xã, các trưởng thôn bản, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể tại các xã thực hiện xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

          Giành nguồn vốn do Liên minh quản lý hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã tại các xã thực hiện xã nông thôn mới.

           4. Công tác tuyên truyền:

           Công tác tuyên truyền duy trì dưới nhiều hình thức phong phú và luôn có sự đổi mới với nội dung đa dạng:

           Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Thời báo Kinh doanh và Cổng Thông tin Điện tử của Liên minh HTX Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Nông nghiệp Việt Nam…

          Duy trì hoạt động của Website và biên tập, phát hành Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng, thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động của Liên minh, của HTX và doanh nghiệp, thông tin chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm đã phát hành hơn 3.000 Bản tin Kinh tế hợp tác với các chuyên mục đáp ứng nhu cầu thành viên, đặc biệt chuyên mục giới thiệu văn bản mới của Trang Web được cập nhật các văn bản mới nhất. Bên cạnh đó, Liên minh còn chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về Kinh tế tập thể tại Hội nghị của các cấp, các ngành.

          Để hỗ trợ các HTX rà soát lại Điều lệ, tổ chức lại hoạt động, Liên minh đã xây dựng quy trình hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ đại diện của Liên minh Hợp tác xã đồng thời làm nhiệm vụ đăng ký HTX tại cấp huyện.

         Phối hợp với các xã điểm xây dựng nông thôn mới mở các khóa tuyên truyền Luật HTX cho cán bộ xã, trưởng thôn, bản, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các sáng lập viên để tiến tới thành lập Hợp tác xã.

         Bên cạnh đó, tổ chức Hội thảo liên kết, Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về HTX, pháp luật về lao động, về bảo hiểm, đất đai, khoáng sản, giúp các HTX và doanh nghiệp thành viên nắm bắt kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các chính sách mới liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Ngoài việc duy trì các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, Liên minh kịp thời nắm bắt các cơ hội để đưa nhiều hình ảnh về sản phẩm, về thương hiệu Hợp tác xã, doanh nghiệp lên các chuyên trang của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Bộ Công Thương…

          5. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể:

* Công tác vận động, tư vấn phát triển tổ hợp tác, HTX:

Công tác vận động, tư vấn thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã được phân công cho cán bộ theo địa bàn cụ thể. Kết hợp nhiều hình thức như mở Hội nghị tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, bố trí cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hoặc phối hợp với cán bộ đại diện của Liên minh HTX tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ sáng lập viên xây dựng hồ sơ thành lập. Tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Đến thời điểm hiện tại đã tư vấn thành lập mới được 20 HTX (đạt 100% Kế hoạch năm 2015) và 04 Tổ hợp tác, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 183/315 HTX đã thực hiện xong việc tổ chức lại và hoạt động đúng theo quy định của Luật hợp tác xã 2012.

* Công tác đào tạo:

Mở 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, Kỹ thuật chế biến chè, Môi trường pháp luật kinh doanh trong HTX, quản lý Quỹ tín dụng nhân dân về kiểm toán nội bộ Quỹ và hướng dẫn thẩm định vốn vay, lập kế hoạch kinh doanh; Tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và Luật BHXH, BHYT… cho trên 650 lượt cán bộ, thành viên HTX, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ, đồng thời đáp ứng điều kiện khi sản xuất công nghiệp. Sau các khóa học Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho 1 số đoàn đi thăm quan thực tế học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thái Bình, Lào Cai…

Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Lập, xã Phan Thanh – huyện Lục Yên; Xã Bảo Ái – huyện Yên Bình mở 03 lớp đào tạo tin học cho trên 50 học viên là cán bộ xã, cán bộ chủ chốt và thành viên các HTX trong khu vực.

Bên cạnh đó, Dự án WE EFFECT còn triển khai nhiều khóa tập huấn nhóm tiết kiệm và vay vốn thôn bản cho Hội phụ nữ 4 huyện (Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên) và Hội Phụ nữ 8 xã nhóm mục tiêu; Tập huấn kỹ thuật canh tác giống lúa Chiêm Hương cho các hộ xã viên tham gia triển khai mô hình trồng lúa giống Chiêm Hương và tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, hội nghị nhằm hỗ trợ cho thành viên, người lao động bổ sung kiến thức, tiếp cận với các chủ trương, chính sách mới để có những nhận thức đúng đắn trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống.

* Các hoạt động tư vấn:

  Tư vấn trực tiếp về công tác tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 cho trên 100 đơn vị.

  Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu lao động đi làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tư vấn cho HTX liên kết với các hộ dân trồng cây lâm nghiệp, đồng thời tư vấn cho hàng loạt các HTX về đất đai, quan trắc môi trường và đổi mới khoa học công nghệ.

          Thực hiện khảo sát nhu cầu vốn, đổi mới công nghệ…của các đơn vị thành viên trong tỉnh.

 Tư vấn xây dựng dự án đầu tư phương tiện vận tải cho HTX vận tải Yên Ninh (TP Yên Bái) và HTX Kiến Thuận (huyện Văn Chấn) tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Tư vấn xây dựng 07 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh về đầu tư phương tiện san tạo mặt bằng, nâng cao năng lực chế biến gỗ rừng trồng, dây truyền trưng cất tinh dầu quế… cho 07 HTX với tổng số vốn đầu tư của các Dự án là: 3.152 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 34 lao động tại địa phương.

Tư vấn xây dựng Dự án từ nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm cho HTX Thái Anh (huyện Lục Yên), HTX Hợp Nhất (huyện Trấn Yên), HTX Long Anh (huyện Yên Bình)…

* Công tác hỗ trợ vốn:    

  Liên minh HTX Việt Nam bổ sung 399 triệu vốn Quốc gia giải quyết việc làm cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, nâng tổng số nguồn vốn được giao quản lý là: 2,409 tỷ đồng.

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã được UBND tỉnh cấp bổ sung 500 triệu đồng. Tổng số vốn điều lệ của Quỹ đến thời điểm hiện tại được giao quản lý là: 2,460 tỷ đồng.

Thẩm định và giải ngân cho 07 HTX và 01 Tổ hợp tác từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền là: 1.240 triệu đồng từ nguồn vốn thu hồi và được UBND tỉnh bổ sung.

Từ nguồn ngân sách WE EFFECT tài trợ, Liên minh HTX đã hỗ trợ triển khai mô hình Lúa giống Chiêm Hương với quy mô 10 ha cho 50 hộ xã viên; 07 Bình xịt thuốc trừ sâu; 01 Máy ấp trứng công suất 6.000 quả/1 lần ấp; 01 Máy làm đất cho các HTX nhóm mục tiêu trên địa bàn huyện Lục Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, hỗ trợ  bộ dụng cụ và triển khai cho trên 20 nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản cho hàng trăm phụ nữ tham gia.

  * Hoạt động xúc tiến thương mại:

Công tác xúc tiến thương mại được thực hiện dưới nhiều hình thức như thương mại điện tử, đưa sản phẩm tham gia các hội chợ trong khu vực, gửi sản phẩm tham gia các cuộc  thi, giới thiệu, kết nối khách hàng. Gần 60 sản phẩm của 34 đơn vị tham gia Hội chợ “Công Thương Tây Bắc – Yên Bái năm 2015″.

* Công tác giới thiệu việc làm:

Đã tổ chức tư vấn việc làm và đi học cho hàng ngàn lượt lao động cơ hội đi học và đi làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Trong năm đã có hàng trăm lượt người ký được hợp đồng làm việc với doanh nghiệp trong nước.

6. Công tác Thi đua Khen thưởng

          Ngày 08/4/2015 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị HTX điển hình tiên tiến Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015, Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị đã trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2011- 2014: Huân chương Lao động hạng 3 cho 01 cá nhân; 02 Cờ của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và HTX Kiến Thuận, 26 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX; 23 Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho 10 tập thể và 13 cá nhân; 15 Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 tập thể và 09 cá nhân; 10 đơn vị Điển hình Tiên tiến cấp tỉnh. Đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 với chủ đề: “Liên kết tự nguyện – Hợp tác bền vững – Kinh doanh năng động” trong Khối kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp thành viên.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6 khóa IV (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam (09 đại biểu trong đó có 02 đại biểu đương nhiên) và bầu 02 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015.

Tổng kết thi đua năm 2014: UBND tỉnh công nhận 01 tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 99 cá nhân là cán bộ cơ quan Liên minh và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác kiểm tra:

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Y tế, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thành viên về công tác ATVSLĐ-PCCN, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hướng dẫn Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị các HTX rà soát lại hồ sơ pháp lý của HTX.

Tổ chức khảo sát, rà soát tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông thôn trong khu vực kinh tế hợp tác xã, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái”, đồng thời nắm bắt thực trạng của các hợp tác xã để có phương án hỗ trợ hiệu quả.

8. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục triển khai Dự án “Phát triển phong tràoHTX nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái” do Trung tâm HTX Thụy Điển (WE EFFECT) tài trợ giai đoạn 2014 – 2016.

 Trong năm 2015, Liên minh HTX tỉnh cũng đã tiếp đón đoàn chuyên gia của tổ chức hỗ trợ phát triển Quốc tế Agriterra (Hà Lan) đến làm việc tại tỉnh Yên Bái, giới thiệu và đưa đoàn đi khảo sát tình hình hoạt động của một số hợp tác xã như: HTX 6/12 Đào Thịnh (Trấn Yên), HTX DVTH Tân Thịnh (Văn Chấn) nhằm tìm hiểu lựa chọn mô hình HTX phù hợp để hỗ trợ.

Tiếp tục xây dựng và gửi các dự án vận động viện trợ các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể.

          9. Công tác khác:

Tổ chức thăm hỏi động viên và trao gần 100 xuất quà, trị giá 400 ngàn/xuất cho xã viên nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Ngoài ra còn có nhiều HTX, doanh nghiệp thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, làm nhà tình nghĩa trực tiếp cho các hộ dân thành viên, người lao động với trị giá hàng tỷ đồng.

Thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông thôn trong khu vực Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái”.

Đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Liên minh HTX các tỉnh khu vực Tây Bắc tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam.

Chi đoàn Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Chi Đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện với chủ để đề “Thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hoạt động tình nguyện diễn ra từ ngày 14/8/2015 đến ngày 16/8/2015. Đoàn đã tổ chức trao tặng cho trường liên cấp tại xã Nà Hẩu với 1.600 quyển vở ô ly, 350 quyển sổ, 100 bảng phấn học sinh, 70 hộp bút, 200 chiếc bút chì, 100 chiếc mũ, 25 chiếc chiếu, 185 cặp lồng cơm học sinh, 100 đôi ủng học sinh, 20 chiếc màn và 05 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất trị giá 200.000đ. Đoàn cũng đã trao tặng cho 80 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn, gia đình chính sách, neo đơn với 80 chiếc màn, 80kg đường, 320 và 320 chiếc cốc.

          10. Đánh giá chung:

Trong năm 2015, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, định hướng của Liên minh HTX Việt Nam. Chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, đặc biệt chương trình phát triển HTX phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách mới về kinh tế tập thể, đã vận động hướng dẫn thành lập mới và kết nạp thêm thành viên. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dần đáp ứng nhu cầu của thành viên.

 Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm để nhân rộng. Việc tuyên truyền vận động HTX thành lập các tổ chức chính trị – xã hội và tham gia BHXH cho người lao động còn thấp.

Công tác tham mưu đề xuất mới đạt được ở chủ trương, quan điểm mà chưa được thể hiện bằng các chính sách cụ thể giúp các HTX có thể được hưởng lợi như đã tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020, và Bộ chỉ tiêu phân xếp loại HTX, Tổ hợp tác theo tiêu chí 13 về xây dựng Nông thôn mới; đến nay chưa được ban hành.

PHẦN THỨ HAI

PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2016 đạt một số chỉ tiêu như sau:

– Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về việc củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ cho các HTX yếu kém, kiên quyết giải thể các HTX không hoạt động trong nhiều năm.

          – Trình UBND tỉnh thành lập Khối giao ước thi đua khối Kinh tế tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh để các HTX, các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNN, các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

– Tỷ lệ HTX hoạt động có lãi đạt trên 75%, giảm tỷ lệ yếu kém xuống 10%.

– Thành lập mới  từ 20 HTX trở lên; 100% các tổ hợp tác được thành lập mới thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương. Hướng dẫn các tổ hợp tác đang hoạt động thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương đạt thêm 50 tổ hợp tác.

– Duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động trong các HTX.

– Số lượng cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng đạt 160 người.      

– Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt trên 36 triệu đồng/người/năm.

* Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2016.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những mô hình mới để các HTX tiếp cận và học hỏi.

– Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển Kinh tế tập thể. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về HTX.

– Gắn việc phát triển HTX với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt Chương trình tái cơ cấu kinh tế và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các HTX được tham gia thực hiện các chương trình dự án của địa phương.

– Xây dựng 1-2 mô hình hợp tác xã điểm thuộc các lĩnh vực khác nhau để nhân rộng.

– Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến HTX như: Về đất đai, vốn, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX trong công tác tư vấn, triển khai các chính sách hỗ trợ HTX.

– Thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật tham gia phát triển sản xuất, phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó chú trọng lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ HTX theo Quyết định 2261 và Chỉ thị số 19 của Chính phủ; cân đối ngân sách bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thêm từ 0.5 đến 1.0 tỷ đồng.

PHẦN THỨ BA

CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

            1.Đề xuất, kiến nghị với Liên minh HTX Việt Nam

  Tăng cường xúc tiến vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là kinh tế tập thể khu vực Tây Bắc.

  Hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình điểm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

          2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh

  Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ nguồn vốn Điều lệ đã được phê duyệt cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của thành viên.

          Đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập Khối giao ước thi đua Khối kinh tế tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh để các HTX, các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn Xúc tiến thương mại để tổ chức cho các HTX được tham gia các Hội chợ trong và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị có cơ hội được quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thêm bạn hàng và đối tác. Các hoạt động khuyến công để đổi mới công nghệ

  Có cơ chế, chính sách ưu tiên cho các hợp tác xã được tham gia các Chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội từ nguồn vốn của tỉnh, của Trung ương và các tổ chức quốc tế.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2015, phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ năm 2016./.

 

Nơi nhận:

– Liên minh HTX Việt Nam                                      

– TT Tỉnh uỷ;

– HĐND, UBND tỉnh;

– Sở Kế hoạch & Đầu tư;

– Lưu VP.LMHTX.                                                                                               

 

 

                                                            

                                           

 

                                                                                          

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here