Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

0
337

CTTĐT – Tại văn bản số 1303/BKHĐT-TH ngày 03/3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi, loại bỏ các quy định rào cản về việc hợp tác xã tham gia thị trường, phát triển thành viên, góp vốn điều lệ.

 

 

Nội dung kiến nghị như sau:

Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò của kinh tế tập thể trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập cần sửa đổi, bổ sung (như: chưa quy định cụ thể mức vốn góp tối thiểu của thành viên nên một bộ phận thành viên chỉ góp vốn mang tính hình thức; quy định góp vốn điều lệ của thành viên không quá 20% vốn điều lệ của Hợp tác xã dẫn đến bất cập trong vấn đề huy động vốn của các thành viên; không quy định Hợp tác xã hoạt động như doanh nghiệp nhưng cơ quan thuế vẫn thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Hợp tác xã; cơ quan Bảo hiểm xã hội quy định người làm việc trong Hợp tác xã phải đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng như doanh nghiệp…). Cử tri kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi, loại bỏ các quy định rào cản về việc hợp tác xã tham gia thị trường, phát triển thành viên, góp vốn điều lệ…

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại văn bản số 1303/BKHĐT-TH ngày 03/3/2022 như sau:

Tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT “Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX”.

Bộ KH&ĐT ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những nội dung kiến nghị của cử tri trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 và quá trình sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012. Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái