CHỦ ĐỀ NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ LẦN THỨ 94 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ

0
511

 “Hợp tác xã góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc” là Chủ đề của Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay (2/7/2016).

Chủ đề này được chọn nhằm nhấn mạnh những đóng góp của hợp tác xã (HTX) đối với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). Hợp tác xã là đối tác quan trọng để đạt được các Mục tiêu này bởi vì HTX thúc đẩy dân chủ, gắn kết xã hội và quan tâm đến môi trường, đồng thời có tác động kinh tế rõ rệt vào nền kinh tế thế giới.

Kỷ niệm Ngày HTX quốc tế, chúng ta cam kết góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững này.

       17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA

LIÊN HIỆP QUỐC – CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030

§ Mục tiêu 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi.

§ Mục tiêu 2. Xóa đói, đảm bảo anh ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.

§ Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.

§ Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

§ Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

§ Mục tiêu 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.

§ Mục tiêu 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.

§ Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.

§ Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.

§ Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.

§ Mục tiêu 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.

§ Mục tiêu 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.

§ Mục tiêu 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

§ Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững.

§ Mục tiêu 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.

§ Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp. 

§ Mục tiêu 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here