CÔNG VĂN SỐ 08/LMHTX – KTr Về việc: TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 15 NĂM 2013

0
485
alt

UBND TỈNH YÊN BÁI

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Số: 08/LMHTX – KTr

V/v: Tổ chức thực hiện
Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN 
lần thứ 15 năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             

Yên Bái, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các HTX và DN thành viên Liên minh HTX tỉnh

          Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 23/01/2013 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) tỉnh Yên Bái. Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN trong các HTX và các doanh nghiệp thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ 15 năm 2013 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN VÀ CHỦ ĐỀ.

            1. Mục đích:

          – Phát động sâu rộng trong xã viên và người lao động trong các HTX và doanh nghiệp thành viên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động; Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn cháy nổ; phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động; bảo vệ tài sản của Nhà nước và tài sản công dân góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

          – Nêu cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN.

          – Đề ra chương trình hành động thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ- PCCN năm 2013 tại các Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên.

2. Yêu cầu: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm có hiệu quả thúc đẩy việc bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ.

3. Thời gian: Từ ngày 17/03/2013 đến ngày 23/03/2013.

4. Chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 15:

Tăng cường văn hoá an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

          1. Trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

          – Các HTX và DN xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

          – Tuyên truyền, huấn luyện định kỳ về pháp luật bảo hộ lao động, các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động.

          – Tổ chức kiểm tra tình trạng các thiết bị, nhà xưởng và việc chấp hành các quy định của pháp lụât về lao động, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, về quy trình quy phạm làm việc an toàn vệ sinh và cháy nổ. Nơi sản xuất phải xây dựng Nội quy an toàn cho người lao động và nhà xưởng, máy móc, thiết bị.

          – Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trang bị đủ bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn lao động trong sản xuất.

2. Trong những ngày diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

– Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại cổng, trụ sở Hợp tác xã, doanh nghiệp và nơi sản xuất (thời gian từ ngày 17/03/2013 đến ngày 23/03/2013 nội dung tuyên truyền lựa chọn khẩu hiệu theo Phụ lục 1 đính kèm).

          – Tổ chức phát động xã viên và người lao động hưởng ứng Tuần lễ an toàn bằng những hành động cụ thể, sát thực phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

          3. Sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN:

          – Triển khai thực hiện chương trình hành động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động. Tiếp tục tự kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN một cách thường xuyên.

          – Tổng kết, rút kinh nghiệm và có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với  những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

          Trên đây là Kế họach triển khai, tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN lần thứ 15 năm 2013 trong các HTX, doanh nghiệp thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh.

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên đảm bảo đúng thời gian quy định. Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ tổ chức và phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo an toàn của tỉnh kiểm tra một số HTX và doanh nghiệp thành viên. Trong quá trình thực hiện cần trao đổi xin liên hệ với (Ban kiểm tra) bộ phận Thường trực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh ĐT: (029) 3859854.                                                                                                              

Nơi nhận:                                          

– Như trên;       

– Ban chỉ đạo TLQGATLĐ tỉnh;                                

– Liên minh HTX Việt Nam;

– Thường trực Liên minh HTX tỉnh;

– Cán bộ đại diện Liên minh HTX tại huyện, TX,TP;

– Lưu BKTr – VPLM.

alt

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here