Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao

0
146

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai, với mục đích cụ thể hóa 03 nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam được giao trong Quyết định số 01/QĐ-TTg; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao.

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch, với các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về vai trò và tiềm năng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tư vấn pháp lý, hỗ trợ xây dựng mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao.

 

 

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các bộ, ngành trong vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án; đẩy mạnh tuyên truyền chuyên sâu về các mô hình HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao hoạt động hiệu quả để nhân rộng; tổ chức hội nghị, diễn đàn về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

 

Bên cạnh đó, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương mở các chuyên đề, chuyên mục và tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên, phụ nữ, nữ hộ gia đình tham gia thành lập, hoạt động phát triển HTX; các điển hình phụ nữ trong phát triển HTX…

 

Về tư vấn pháp lý, hỗ trợ xây dựng mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam tổ chức Diễn đàn vai trò của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động trong chương trình OCOP; các hội nghị, hội thảo về phát triển kinh tế tập thể, HTX hàng năm.

 

Các ban, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch đề xuất nguồn gốc kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực thực hiện tư vấn, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đào tạo, bồi dưỡng; khoa học công nghệ; tiếp cận vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao; tổ chức lồng ghép một số nội dung triển khai Đề án trong hoạt động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX và các nhiệm vụ khác có liên quan…

 

Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực, ưu tiên lồng ghép vào các chương trình, đề án có liên quan, phân công nhiệm vụ và kinh phí để thực hiện; Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động, HTX có tỷ lệ lao động nữ cao, nữ lao động trong HTX và phản ánh, kiến nghị; Huy động các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đơn vị liên quan thực hiện hiểu quả nội dung Kế hoạch này; đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hằng năm, theo từng giai đoạn và báo cáo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

 

                                                                    Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam