Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái năm 2024

0
139

Ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Yên Bái ba hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái năm 2024.

Xem chi tiết tại đây:164 KH pt KTTT năm 2024