Kế hoạch tuyên truyền về hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

0
69

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số:130/KH/TTDL ngày 10/6/2024 tuyên truyền về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Nội dung tuyên truyền sẽ quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung hệ giá trị Việt Nam được đúc kết theo các văn kiện của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và kết quả Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” năm 2022, bao gồm hệ giá trị quốc gia: “Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”; Hệ giá trị văn hóa: “Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học”; Hệ giá trị gia đình: “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; Hệ giá trị con người Việt Nam: “Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về hệ giá trị Việt Nam nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xem chi tiết tại đây:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here