KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM KHOÁ V: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

0
528

Trong hai ngày 20-21/1, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa V nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra tại Hà Nội.

 

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Nam, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng một số lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp là đối tác của Liên minh HTX Việt Nam.

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, cho thấy, đến hết năm 2017 cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động, trong đó có 11.756 HTX nông nghiệp, 1.661 HTX thương mại – dịch vụ; 54 Liên hiệp HTX, 97.589 tổ hợp tác với gần 1,6 triệu thành viên… Năm 2017, cả nước có 2.226 HTX thành lập mới, tăng 46,5% so với năm 2016. Vùng có số lượng HTX nhiều nhất là Đồng bằng sông Hồng (27,6%), Bắc Trung bộ (18,7%), ít nhất là Tây  Nguyên (4,9%). 90% số HTX đã đăng ký hoạt động theo Luật, 38% số HTX làm ăn có hiệu quả.

Đánh giá về tình hình phát triển KTHT, HTX năm 2017, Chủ tịch LM HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, KTHT, HTX phát triển cả số lượng và chất lượng, doanh thu lợi nhuận tăng hơn so với 2016, mang lại lợi ích cho các thành viên.

Thực tế trong xu thế hiện nay, phát triển KTHT, HTX đang trở thành nhu cầu cần thiết của hộ cá thể, xu hướng ở các địa phương, là phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Số lượng và chất lượng HTX trong các lĩnh vực đều tăng, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Nhiều địa phương tập trung xử lý giải thể HTX kiểu cũ đã ngừng hoạt động.

Đánh giá về những tồn tại, yếu kém, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng số lượng HTX thành lập chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cả nước nhiều xã còn chưa có HTX.

Tỷ lệ lớn HTX nông nghiệp diện tích bình quân đầu người thấp; vốn tự có, năng lực quản trị yếu. Còn HTX trong các lĩnh vưc như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại còn gặp nhiều khó khăn thách thức, quy mô nhỏ.
Khả năng tiếp cận, huy động nguồn lực từ thị trường của phần lớn các HTX còn hạn chế, yếu kém, trong khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khó tiếp cận được.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trình bày Báo cáo Tổng kết Công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đánh giá tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết nhấn mạnh, cả hệ thống đã nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả hoạt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương xây dựng các Nghị quyết, văn bản pháp luật, kế hoạch… phát triển HTX.

Ngoài ra, toàn hệ thống đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động tích cực triển khai xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị bằng nhiều nguồn lực; chủ động tích cực triển khai xây dựng nhiều Đề án nhằm phát triển KTHT, HTX bền vững.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo đã chỉ ra một số hạn chế như việc đầu tư cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số Liên minh tỉnh, thành phố chưa tham mưu hiệu quả cho chính quyền địa phương; hệ thống chưa làm tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; cơ sở vật chất của hệ thống còn thiếu thốn, xuống cấp…

Trọng tâm năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam đã đặt mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể về phát triển KTHT, HTX như  thành lập mới từ 4.500-5.000 THT; thành lập mới 2.300 HTX và Liên hiệp HTX, trong đó có 1.500 HTX nông nghiệp; xây dựng khoảng 120 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả phấn đấu đạt 50%. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng đã đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp đối với phát triển KTHT, HTX và đối với hệ thống Liên minh trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với phát triển KTHT, HTX, tiếp tục quán triệt, thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về KTHT, HTX.

Phát triển HTX nông nghiệp theo hướng tăng trưởng về quy mô, số thành viên, chuyên ngành; phát triển HTX phi nông nghiệp với số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đa dạng ở các ngành, lĩnh vực…
 Đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông chính sach của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới.
Đẩy mạnh xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh thành phố ngay từ đầu năm 2018.Tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của các HTX, nhất là các HTX có điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT và các cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2002 theo Nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Chủ động nghiên cứu thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, HTX để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền địa phương các giải pháp phù hợp; sửa đổi ban hành chính sách và pháp luật. Nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phù hợp với Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu quả công tác từ HTX đến Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và Liên minh HTX Việt Nam.

Tăng cường liên kết hệ thống; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phát triển KTHT, HTX nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh với phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại theo hướng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ việc phát triển KTHT, HTX. Tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX và hội chợ HTX hàng năm vào dịp ngày truyền thống HTX (11/4). Xây dựng và trình Chính phủ đề án này ngay từ đầu năm 2018. 

     

Nguồn http://www.thoibaokinhdoanh.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here