KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH YÊN BÁI

0
1003

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong tỉnh

Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh được kiện toàn gồm có 17 đồng chí, trong đó có 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban và 12 thành viên. Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh là phó trưởng ban thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong tỉnh và chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về các loại hình kinh tế trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp; xây dựng; giao thông vận tải; thương mại dịch vụ; tín dụng… Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, giải pháp phát triển kinh tế tập thế trong tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành về kế hoạch, nội dung phát triển kinh tế tập thể của từng địa phương và từng ngành cho phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế tập thể. Chỉ đạo xử lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chung của tỉnh về phát triển kinh tế của tỉnh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong tỉnh. Kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình tốt để nhân rộng. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giúp các địa phương phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế.

Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm từng thành viên để hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện lên UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu. Liên minh hợp tác xã tỉnh là cơ quan Thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo được ngân sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái và Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái.

Theo http://www.yenbai.gov.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here