Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo, tuyên truyền về Kinh tế tập thể tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022

0
373

Chiều ngày 23/6, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tham gia báo cáo, tuyên truyền về phát triển Kinh tế tập thể, HTX tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022.

Đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái báo cáo, tuyên truyền về Kinh tế tập thể, HTX tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2022

 

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã báo cáo về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể” trong cả nước các vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như kết quả của khu vực KTTT tỉnh Yên Bái sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể”.

 

Thông tin về các chính sách hỗ trợ của tỉnh về KTTT, HTX như Nghị quyết số: 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025;  Nghị quyết số: 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số:10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025…

 

Đồng chí cũng thông tin nhanh tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “về tiếp tục, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cần thực hiện để Kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển bền vững./.