Liên minh HTX tỉnh Yên Bái: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy

0
485

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56Ctr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Liên minh HTX tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phương châm “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thực hiện có hiệu quả cao nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu đóng góp cao nhất, hiệu quả nhất cho sự phát triển bứt phá của tỉnh Yên Bái.

 

 

Chương trình hành động số 56 – Ctr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; duy trì phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

 

Thực hiện Chương trình, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch số 02- KH/LMHTX ngày 06/01/2022 đề ra 9 nhiệm vụ (trong đó có 6 nhiệm vụ chung thực hiện cùng với Khối đoàn thể và 3 nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh giao trực tiếp), điểm nổi bật là trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, có chỉ tiêu, nhiệm vụ Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao hơn chỉ tiêu Tỉnh giao để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56 đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho tập thể Liên minh HTX tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 (năm 2021) của Tỉnh ủy

 

 

 

Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; nỗ lực, sáng tạo, đột phá trong triển khai, thực hiện; đồng thời định hướng, dẫn dắt, tư vấn và huy động sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên và của toàn thể người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, nhằm đưa Kinh tế tập thể tỉnh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh./.