Nghị quyết 106 của Chính Phủ về Phát triển HTX nông nghiệp

0
158

Ngày 18/7/2023 Phó Thủ tưởng Chính Phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số: 106/NQ-CP “Về phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nôg nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Xem chi tiết tại đây:106_NQ-CP_18072023_1-signed