Những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 -2025

0
677

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ VI,  (2020 – 2025) đến nay đã đi được ½ nhiệm kỳ và đã tạo được một số dấu ấn quan trọng.

Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái học tập kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tại Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang

 

 

Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2020-2025) với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống  kinh tế, xã hội, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân…, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Liên minh HTX Việt Nam, cộng với sự quyết tâm chính trị cao của khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), trong nửa nhiệm kỳ qua, khu vực KTTT, HTX và Liên minh HTX tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được kết quả nội bật, toàn diện, cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu được tổ chức triển khai thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội VI, Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2020 -2025) đề ra, với một số kết quả nội bật là:

 

 

Trước hếtcông tác tuyên truyền luôn được quan tâm, đổi mới cả nội dung và hình thức, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với công tác vận động, tư vấn, hỗ trợ; Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển KTTT, HTX, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gương điển hình tiên tiến… thông qua nhiều kênh với nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng: Phát hành Bản tin Kinh tế hợp tác với số lượng 450 bản/tháng; Duy trì hoạt động hiệu quả của Website:lienminhhtxyenbai.org.vn. Đồng thời, đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu, rộng về KTTT với tỷ lệ cơ bản 100% HTX, THT thành viên và phần lớn người dân được tuyên truyền về chủ trương và pháp luật của Đảng và Nhà nước về HTX, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Qua đó, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự thống nhất về quan điểm và hành động trong toàn Đảng, toàn Dân về bản chất, vị trí, vai trò quan trọng của KTTT trong giai đoạn mới.

 

Kết quả nổi bật thứ hai, chính là sự phát triển mạnh mẽ của các HTX, THT cả về số lượng và chất lượng được thể hiện qua những con số đó là: Từ đầu nhiệm kỳ đến 31/5/2023, thành lập mới 214 HTX (trung bình mỗi năm thành lập mới 86 HTX), đạt 172% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (50 HTX trở lên/năm), nâng tổng số HTX toàn tỉnh hiện có lên 683 HTX, tăng 1,5 lần so với tổng số HTX đầu nhiệm kỳ (443 HTX).

 

 Số lượng tổ hợp tác cũng tăng lên rõ rệt, 1.951 THT mới được thành lập (trung bình mỗi năm thành lập mới 780 THT), đạt 780% Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (100 THT trở lên/năm), nâng tổng số THT toàn tỉnh đến thời điểm 31/5/2023 là 6.058 THT, tăng 1,7 lần so với tổng số THT đầu nhiệm kỳ (3.662 THT).

 

Kết quả nổi bật thứ 3, tổng vốn Điều lệ của HTX hiện có là 1.481 tỷ đồng, tăng 454 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (1.027 tỷ đồng); Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng (63,6 triệu đồng/năm), đạt 106% chỉ tiêu Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (60 triệu đồng/người/năm); đối với THT là 48 triệu đồng/người/năm, đạt khoảng 107% chỉ tiêu Đại hội VI đề ra (45 triệu đồng/người/năm).

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX đạt chỉ tiêu đề ra (9.000 đến 10.000 lao động), đã góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả trên 75%.

 

Đến hết tháng 12/2022, tổng số cán bộ quản lý HTX trên 1.926 người, trong đó 73,5% cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp trở lên, vượt 13,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp và đại học đạt trên 60%/tổng số cán bộ quản lý HTX).

Kết quả nổi bật thứ tưSố HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh hiện là 553/683 HTX (81% tổng số HTX), đạt 101% chỉ tiêu đề ra (80% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh).

 

Thứ năm, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HTX, THT nói chung, cán bộ quản lý HTX, THT nói riêng luôn được quan tâm triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu, từ năm 2021 đến nay đã mở 7 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ HTX, THT mới thành lập được tuyên truyền kiến thức về KTTT và chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức mở 12 Hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số; tư vấn, hướng dẫn HTX phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ HTX, THT, Quỹ tín dụng nhân dân.

 

 

Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật của khu vực KTTT và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025), đã góp phần tạo sự tin tưởng của cả hệ thống chính trị, của thành viên, người lao động và Nhân dân trong tỉnh vào vị trí, vai trò, bản chất của KTTT, HTX trong tình hình mới. Đây sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kỳ 2020 -2025) đề ra, đưa khu vực Kinh tế tập thể tỉnh ngày càng phát triển toàn diện và bền vững./.