Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả và bền vững

0
148

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, khóa VI, tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được diễn ra. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

 

Hệ thống KTTT, HTX phục hồi và phát triển, đạt mục tiêu năm 2022

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề trong năm 2022, và nhiệm vụ năm 2023 như: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); báo cáo hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo tình hình thực hiện chế độ thông tin báo cáo; báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ hỗ trợ HTX; báo cáo tình hình thành lập và hoạt động của Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho HTX; Chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đối số và nâng cao hiệu quả cho HTX, LH HTX, THT; Kế hoạch Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam…

Chủ trì Hội nghị

 

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Dương Tuấn Cương – Phó Trưởng Ban chính sách và phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, về tình hình phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), liên hiệp hợp tác xã (LH HTX), năm 2022, cả nước thành lập mới là 2.187 HTX (trong đó, thành lập mới 1.723 HTX nông nghiệp, chiếm 78,8%; 464 HTX phi nông nghiệp, chiếm 21,2%). 28 tỉnh, thành phố có số lượng HTX thành lập mới cao hơn năm 2021; 38 tỉnh, thành phố có số lượng thành lập mới đạt và vượt kế hoạch năm 2022. thành lập mới 3.531 THT. Các THT thu hút 1,8 triệu thành viên là hộ gia đình (bình quân 15 thành viên/THT); doanh thu bình quân của 294,8 triệu đồng/năm/HTX. 17 LHHTX được thành lập (tăng 6 LHHTX (6%) so với năm 2021), đều có phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị giữa các HTX, doanh nghiệp (chủ yếu là tiêu thụ sản phẩm). Các LHHTX thu hút 750 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 39.750 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, KTTT, HTX phục hồi và phát triển, đạt mục tiêu năm 2022 trong Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (tổng số cán bộ quản lý HTX được đào tạo theo các chương trình tăng 10% so với năm 2021, đạt tỷ lệ trên 70% tổng số cán bộ quản lý HTX, tổng số thành viên của HTX tăng từ 5% trở lên so với năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10,2% trở lên so với năm 2021, đạt trung bình trên 4,5 triệu đồng/người/tháng, mỗi Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh xây dựng 2-5 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm). Trong đó, chỉ tiêu thành lập mới HTX vượt 9,35%; THT vượt 17,7%, LHHTX vượt 70%.

Nhiều loại hình hợp tác xã phục hồi nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, nhiều loại hình HTX phục hồi nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển mở rộng gắn với quy hoạch vùng sản xuất; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thành viên; đẩy mạnh liên kết phát triển mạnh trong cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; liên kết giữa các thành viên và các HTX, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị nhấn mạnh, mục tiêu trong năm 2023 KTTT, HTX phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, chú trọng phát triển sản phẩm, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn nông thôn và thành thi tham gia HTX, THT; nâng cao thu nhập và đời sống của các thành viên; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững, ổn định xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Chỉ tiêu phát triển thành lập mới: ít nhất 3.000 THT; 2000 HTX, 15 LHHTX, tổng số HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 60% tổng số HTX, tổng số cán bộ quản lý HTX được đào tạo theo các chương trình tăng 10% so với năm 2022, đạt tỷ lệ trên 70% tổng số cán bộ quản lý HTX; Tổng số thành viên của HTX tăng từ 5% trở lên so với năm 2022; Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% trở lên so với năm 2022, đạt trung bình trên 5 triệu đồng/người/tháng; Phấn đấu hầu hết các tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng; Mỗi Liên minh HTX cấp tỉnh xây dựng 2-5 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương…

 

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong năm 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đã đạt được một số kết quả cụ thể trong công tác tham mưu cơ chế, chính sách phát triển HTX, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; đóng góp tích cực trong nâng cao nhận thức của xã hội về KTTT, HTX và vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTTT, HTX.

Bên cạnh đó, hệ thống đã nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; khu vực KTTT, HTX phục hồi sản xuất, kinh doanh, số lượng HTX thành lập mới tăng; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực sự giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; làm cầu nối cho Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân…

 

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo 6 vùng kinh tế, xã hội

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; tập trung xây dựng Luật HTX (sửa đổi); hướng dẫn, cung cấp thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với KTTT, HTX; Củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp của các tổ chức KTTT, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT…

 

Cùng với đó, để phát triển KTTT, HTX gắn với kết luận số 45-KL/TW ngày 17/1/2022 của Ban chấp hành Trung ương xác định tổ chức không gian phát triển vùng theo 06 vùng kinh tế xã hội: vùng Trung du miền núi phía Bắc: phát triển theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; vùng đồng bằng sông Hồng: phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: kinh tế biển kết hợp bảo đảm quốc phòng-an ninh; vùng Tây Nguyên: bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn gắn với bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả phát triển cây công nghiệp; công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái; vùng Đông Nam Bộ: phát triển năng động, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; vùng đồng bằng sông Cửu Long: phát triển vùng trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động, hiệu quả cao của cả nước, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Mở rộng thành viên, đa dạng hoá thành viên, đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia HTX, THT; phát triển số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; HTX, LHHTX, THT nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nghề cho người lao động và thành viên gắn với sản phẩm của HTX. Các HTX, LHHTX nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ lợi ích của thành viên huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác tham gia thành viên, nhất là địa bàn nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực quản trị phù hợp với chức danh cán bộ của HTX; đào tạo nghề cho thành viên và người lao động gắn với các sản phẩm chính của HTX, LHHTX, THT.

Hội nghị biểu quyết thông qua các báo cáo tại Hội nghị

 

 

Chiều cùng ngày, Hội nghị phân Tổ thảo luận về các báo cáo và nội dung liên quan và Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam được diễn ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2023).

 

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam