UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái, quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Yên Bái

0
323

Nội dung sửa đổi, bổ sung ” Vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái là 20 (hai mươi) tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp. Việc cấp vốn điều lệ, điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ do UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của Liên minh HTX và Sở Tài chính”

Xem chi tiết tại Quyết định số: 166/QĐ-UBND ngày 10/2/2022

166 QD BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ HỖ TRỢ PTHTX YB