Công văn vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012

0
464
UBND TỈNH YÊN BÁI
LIÊN MINH HỢP TÁC Xà


Số:  61  /LMHTX-NV 
V/v: vận động tháng cao điểm 
“Vì người nghèo” năm 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Bái, ngày 22   tháng 10 năm 2012


Kính gửi: Các HTX và doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX tỉnh 


Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà nước giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, ngày 17-10-2000, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Thực hiện Công văn số 722/LMHTXVN ngày 04/10/2012 của Liên minh HTX Việt Nam, về việc vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Liên minh HTX tỉnh Yên Bái kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các HTX và doanh nghiệp thành viên tham gia ủng hộ kinh phí cùng với cơ quan Liên minh HTX tỉnh giúp cho hộ xã viên nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi và tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với chỉ tiêu phân bổ cho Yên Bái là 400 triệu đồng.

Liên minh HTX tỉnh tin tưởng rằng: Với truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần đùm bọc cao cả nhất định các HTX và doanh nghiệp thành viên sẽ giành sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình cho cuộc vận động này.

Các HTX và doanh nghiệp thành viên ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản xin gửi về theo địa chỉ: Đơn vị nhận tiền: Liên minh HTX tỉnh Yên Bái.

Số tài khoản: 3713;   Mã ĐVQHNS: 1066244

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng và ước đạt trong 3 tháng cuối năm 2012 về Liên minh HTX tỉnh Yên Bái trước ngày 30/10/2012.

Kết quả tham gia thực hiện của các đơn vị thành viên sẽ được đăng tải liên tục trên Bản tin kinh tế hợp tác và Trang Website của Liên minh HTX tỉnh năm 2012.

 

Nơi nhận:                    

– Như trên;

– Liên minh HTXVN;

– UBMTTQ tỉnh Yên Bái;

– Công đoàn LMHTX tỉnh;

– Lưu VP LMHTX.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 (Đã ký)

 

 

Đỗ Nhân Đạo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here