Chức năng nhiệm vụ

77

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 
 

Số: 1581/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

      Yên Bái,  ngày 10  tháng  10  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 268/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã được Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái thông qua ngày 25 tháng 8 năm 2008.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thương Lượng

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1581/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điều lệ này là những quy định về tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể của tỉnh phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Điều 2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái là tổ chức kinh tế – xã hội, đại diện cho các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, các đơn vị thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại; Có tư cách pháp nhân, thuộc hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Tổ chức, hoạt động theo pháp luật Việt Nam, theo Điều lệ này và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1.Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.

3. Hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các Hợp tác xã (sau đây gọi tắt là HTX), liên hiệp HTX và thành viên.

4. Tham gia xây dựng và cụ thể hoá chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những quy định của tỉnh đối với kinh tế tập thể.

5. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể trong toàn tỉnh.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền về chính sách, pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể phát triển.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh tế cá thể, tiểu chủ, chủ trang trại, tổ hợp tác, thành lập HTX để sản xuất kinh doanh; Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong các HTX và Doanh nghiệp thành viên do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động.

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin kinh tế, thị trường, tín dụng và các dịch vụ khác.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, cán bộ quản lý và đào tạo nghề cho xã viên, người lao động trong các HTX và thành viên khác.

7. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế – xã hội trong tỉnh và với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh bạn. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái là đầu mối tiếp nhận các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trong tỉnh.

8. Tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất các giải pháp để phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 5. Thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

 Thành viên chính thức là các HTX, Liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Các thành viên khác là các tổ hợp tác, các đơn vị kinh tế, xã hội, các Hội nghề nghiệp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Các đối tượng trên tán thành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Điều lệ này và có đơn tự nguyện gia nhập đều được xét kết nạp làm thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Điều 6. Quyền của các thành viên

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ, nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh – dịch vụ, được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

2. Được cung cấp các thông tin kinh tế, pháp lý, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.

3. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ thuật, nhằm nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng kinh doanh cho cán bộ quản lý và tay nghề cho xã viên và người lao động.                 

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5. Được tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan.

6. Được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục đích chung của cộng đồng, vì lợi ích của cộng đồng và của đơn vị.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định. 

5. Đóng hội phí đầy đủ theo qui định của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Điều 8. Tư cách của thành viên chấm dứt trong các trường hợp:

1. Tổ chức thành viên bị giải thể hoặc phá sản.

2. Tự nguyện xin ra khỏi Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

3. Bị khai trừ khỏi Liên minh.

Điều 9. Mức hội phí, thể thức đóng hội phí

Mức hội phí, thể thức đóng hội phí thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chương IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃTỈNH YÊN BÁI

Điều 10. Đại hội

Đại hội (hoặc Đại hội đại biểu) thành viênLiên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái có quyền quyết định cao nhất. Đại hội thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên có quyền và nhiệm vụ như nhau. Đại hội thường kỳ 5 năm một lần do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 11. Đại hội có nhiệm vụ

1.     Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ đã qua.

2. Xác định chương trình hoạt động, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ tới trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra.

4. Xác định số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành, bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái khoá mới.

5. Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

6. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Điều 12. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận và báo cáo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quyết định chuẩn y. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái họp thường kỳ 6 tháng một lần do Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái triệu tập và chủ trì; Khi xét thấy cần thiết có thể họp bất thường. Ban Chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Các Uỷ viên Ban Chấp hành khi có quyết định thôi giữ các chức vụ trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong các cơ quan và các đơn vị đang công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, hay lý do khác thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái; Người được cơ quan, đơn vị bố trí thay thế sẽ được Ban Chấp hành bầu bổ sung. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không quá 1/3 số Uỷ viên do Đại hội bầu.

3. Các Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái kiêm nhiệm ở các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được Ban Chấp hành phân công nhiệm vụ nắm tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX của ngành, địa phương mình; Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các HTX thuộc ngành hoặc địa phương mình quản lý.

Điều 13. Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, lối sống trong sáng lành mạnh;

2. Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

3. Có trình độ chuyên môn, hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước; Có năng lực công tác, có khả năng tham gia và giải quyết những vấn đề chung của Ban Chấp hành;

4. Hiểu biết về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, có khả năng tập hợp và vận động quần chúng tham gia phong trào kinh tế tập thể; Nhiệt tình, tâm huyết với phong trào kinh tế tập thể.

 Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và Điều lệ này.

2. Quyết định chương trình hoạt động, mục tiêu phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

3. Bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành.

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số Uỷ viên Thường vụ; Bầu Uỷ ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trong số Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra; Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và của Uỷ ban Kiểm tra.

5. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua báo cáo sẽ trình trước Đại hội.

6. Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Điều 15. Ban Thường vụ

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái quyết định. Ban Thường vụ họp 3 tháng 1 lần, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

1. Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

2. Kết nạp và khai trừ thành viên.

3. Chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành và Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp Ban Chấp hành.

5. Xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong các thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.  

Điều 17. Thường trực

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái bầu và được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. 

Thường trực họp thường kỳ 1 tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái triệu tập. 

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

1. Giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. 

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ, quyết định nhân sự của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc trong phạm vi được phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách.

4. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức tại cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

5. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái theo pháp luật hiện  hành.

Điều 19. Bộ máy chuyên trách giúp việc

Bộ máy chuyên trách giúp việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái gồm có:

1. Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ thành viên.

          2. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn có trưởng, phó phòng, ban, làm việc theo sự phân công của Thường trực và được hưởng phụ cấp chức vụ theo qui định của Nhà nước.

          3. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ thành viên có Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn giúp việc.

Điều 20. Mối quan hệ công tác

1. Mối quan hệ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là mối quan hệ phối hợp công tác và thống nhất hoạt động. Nếu có vấn đề gì không thống nhất thì cùng xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ chuyên trách theo dõi kinh tế tập thể, đồng thời làm cán bộ đại diện của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tại các huyện, thị xã, thành phố đó.

Chương V

UỶ BAN KIỂM TRA

Điều 21. Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái bầu ra, gồm Chủ nhiệm và một số Uỷ viên; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra do một Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đảm nhiệm.

Uỷ ban Kiểm tra hoạt động theo Điều lệ này và Quy chế do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ban hành.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và Điều lệ này.

2. Hướng dẫn các Ban kiểm soát Hợp tác xã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo Điều lệ Hợp tác xã và pháp luật quy định.

3. Kiểm tra hoạt động kinh tế của cơ quan Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Kiến nghị với Thường trực và Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã  tỉnh Yên Bái các hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân sai phạm.

5.  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

6. Báo cáo trước Đại hội và Ban Chấp hành về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI

Điều 23. Tài chính của Liên minh Hợp tác xã  tỉnh bao gồm các nguồn sau:

1. Ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo cho số biên chế được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

          2. Hội phí do các thành viên đóng góp. 

          3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

          4. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

           Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái theo quy định của Nhà nước và Điều lệ này. 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24. Những đơn vị thành viên, xã viên, người lao động, các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          Điều 25. Các đơn vị, cá nhân vi phạm Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho hệ thống liên minh Hợp tác xã đều bị xem xét mức độ vi phạm để có hình thức xử lý thích hợp.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Điều lệ này gồm 8 chương, 26 Điều, được Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái thông qua ngày 25 tháng 8 năm 2008 và thay thế Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2003 – 2008.

     Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định phê duyệt./.