Báo cáo năm 2016

0
2303

   UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số: 241 /BC-LMHTX                                        Yên Bái, ngày  23 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH  NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

 

        PHẦN THỨ NHẤT:

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

LIÊN MINH  TỈNHYÊN BÁI NĂM 2016

 

            I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016.

          1. Tổ hợp tác:

Các tổ hợp tác trên địa bàn cơ bản duy trì hoạt động ổn định, toàn tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 2.600 tổ hợp tác, thu hút trên 9.000 thành viên và hơn 20.000 lao động, trong đó: Số tổ hợp tác hoạt động tín dụng là 1.030 chiếm gần 40%, với 4.520 thành viên và 6.350 lao động; Số tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 475 chiếm trên 18% với 1.880 thành viên và 5.696 lao động; Số tổ hợp tác phi nông nghiệp có 915 chiếm 35% với 2.584 thành viên và 8.137 lao động, số còn lại thuộc các lĩnh vực khác.

Một số THT có quy mô và tổ chức chặt chẽ đã phát triển thành HTX (THT Trồng rừng xã Xuân Long, huyện Yên Bình – HTX Trồng rừng Đất Ngọc; THT Chăn nuôi xã Văn Lãng, huyện Yên Bình – HTX Hợp Tiến; THT Chăn nuôi Thủy sản thị trấn Mù Cang Chải – HTX DVNN chăn nuôi thủy sản Minh Phú…).

* Những khó khăn, vướng mắc: 

Đa số các tổ hợp tác đều hoạt động mang tính tự phát, hầu hết chưa đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Trình độ quản lý yếu, sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo. Hoạt động của các tổ hợp tác chưa nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, quản lý đối với tổ hợp tác còn buông lỏng, đặc biệt các chính sách đối với tổ hợp tác chưa cụ thể, vì vậy hoạt động của các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn.

Trước yêu cầu hoàn thành tiêu chí 13 về nông thôn mới, chính quyền các xã đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền vận động thành lập Tổ hợp tác, HTX. Các tổ hợp tác ra đời ở thời điểm này đã thực hiện đăng ký với chính quyền địa phương, đã tổ chức và hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Tính đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có hơn 150 tổ hợp tác tiến hành đăng ký với chính quyền địa phương.

2. Hợp tác xã:

          Tính đến thời điểm hiện tại số HTX thành lập mới là 18 HTX. Ước đến cuối năm 2016 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Năm 2016 có 18 HTX giải thể tự nguyện do hầu hết các HTX này không đủ điều kiện để tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

Tổng số HTX hiện có: 317 HTX. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp 171 HTX; Công nghiệp – TTCN 81 HTX; Xây dựng 11 HTX; Giao thông 08 HTX; Thương mại 28 HTX; 17 Quỹ TDND; Khác 01 HTX.

Tổng vốn Điều lệ: 452,490 tỷ đồng, tăng 103,1 tỷ đồng so với 2015; số thành viên  37.752 giảm 458 thành viên so với năm 2015; Tổng số vốn hoạt động của các Hợp tác xã: 1.342,3 tỷ đồng, tăng 202,1 tỷ so với năm 2015.

Sau Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Luật HTX 2012 hiện có 182 hợp tác xã đang hoạt động theo Luật HTX 2012 (Nông, lâm, ngư nghiệp: 94 HTX; Công nghiệp – TTCN: 41 HTX; Thương mại Dịch vụ: 17 HTX; Giao thông vận tải: 06 HTX; Xây dựng: 7 HTX; Quỹ TDND: 16 Quỹ; Khác: 01).

Với 182 hợp tác xã đang hoạt động theo Luật HTX 2012 thì:

Tổng vốn Điều lệ:  404,337 tỷ đồng.

Tổng số vốn hoạt động: 1.246,724 tỷ đồng.

Tổng số thành viên HTX: 25.166 Thành viên.

Doanh thu của các HTX năm 2016 ước đạt  1.438 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2015; nộp ngân sách ước đạt 27,1 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2015; Lợi nhuận bình quân 253 Triệu đồng/HTX.

Thu nhập bình quân người lao động đạt 34,5 triệu đồng/người/năm (theo số liệu điều tra của Liên minh HTX tháng 10/2016).

Ngoài ra còn 135 HTX ngừng hoạt động (Nông, lâm, ngư nghiệp: 77 HTX; Công nghiệp – TTCN: 40 HTX; Thương mại Dịch vụ: 11 HTX; Giao thông vận tải: 02 HTX; Quỹ TDND: 01 Quỹ; Xây dựng: 4 HTX) do các HTX này đã ngừng hoạt động lâu chưa được xử lý dứt điểm nên không tổ chức được Đại hội để lấy ý kiến xã viên quyết định tổ chức lại hợp tác xã hay tiến hành giải thể.

Thành viên Liên minh HTX: 334 thành viên (trong đó 228 HTX; 09 THT; 97 DN).

2.1. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

Các HTX nông, lâm, ngư nghiệp đa số theo mô hình kinh doanh tổng hợp kết hợp giữa dịch vụ sản xuất và chế biến; cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra. Đã có một số mô hình HTX dịch vụ và tổ chức nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm, HTX sản xuất rau an toàn. Thông qua các khâu dịch vụ, hợp tác xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân tiến hành sản xuất, gieo cấy, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

Một số HTX chế biến nông, lâm sản tiếp tục cùng với một số doanh nghiệp liên kết trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hình thành chuỗi giá trị từ trồng, thu hoạch, chế biến, đến cung cấp sản phẩm cho thị trường, một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Tiêu biểu là các sản phẩm từ chè, măng tre bát độ, gỗ rừng trồng, quế vỏ và tinh dầu quế… Các HTX chế biến chè tăng cường công tác phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động, tập huấn cho nông dân trồng chè về kỹ thuật chăm sóc, thu hái chè, dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, một số HTX đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và tiêu chuẩn quốc tế tạo tiền đề nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu, từ đó làm tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đảm bảo có lợi cho cả doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ thành viên tham gia sản xuất chuỗi.

          2.2. Hợp tác xã tạo việc làm.

Lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, cát sỏi, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến các sản phẩm nông lâm sản của nông dân. Các HTX hoạt động tương đối ổn định, một số HTX đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất, đổi mới dây chuyền công nghệ, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số hợp tác xã đã có hoạt động liên kết với doanh nghiệp từ khâu khai thác, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu và xây dựng, tạo được chủ động trong tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Các HTX xây dựng ngày càng chú trọng đúng mức và nguồn vốn đầu tư ngày càng được tăng cường, nhiều công trình hạ tầng kinh tế – xã hội đã hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của các HTX xây dựng không ngừng nâng cao trong thời gian qua, các công trình xây dựng đã phát huy đúng mục đích đầu tư. Tuy nhiên, các HTX xây dựng chủ yếu vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, địa bàn nông thôn, chủ yếu là các công trình dân dụng nhỏ như nhà ở, sửa chữa kênh mương, giao thông nông thôn….góp phần phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương, duy trì thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động.

2.3. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ đời sống và sinh hoạt.

Lĩnh vực Kinh doanh vận tải hiện có 08 HTX, tập trung vào vận tải hành khách và vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy. Thành viên đồng thời là người lao động trong HTX. Các HTX  đã duy trì tốt hoạt động, đảm bảo an toàn, giá cả đúng qui định, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân và doanh nghiệp. Các HTX vận tải đã chú trọng đầu tư phương tiện mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng của khách hàng. Tuy nhiên đây cũng là nhóm hợp tác xã chịu tác động trực tiếp và nhanh nhất của những diễn biến trên thị trường do vậy sự phát triển chưa mang tính đột phá, vượt trội về hiệu quả kinh doanh và tính lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các HTX tổ chức nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ như: Thu mua nông sản đã qua sơ chế, kinh doanh thương mại và tổ chức kinh doanh các dịch vụ nhà hàng, ăn uống, kinh doanh xăng dầu. Các HTX tổ chức nhiều hình thức thu hút khách hàng, chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

2.4. Hợp tác xã hỗ trợ vốn cho thành viên.

Các Quỹ tín dụng nhân dân có nhiều giải pháp huy động tiền gửi dân cư, đồng thời giải ngân hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay, hằng năm các quỹ đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với nguyên tắc (huy động tại chỗ, cho vay tại chỗ, kiểm tra giám sát tại chỗ, quản lý tại chỗ) các quỹ đã áp dụng linh hoạt giải quyết cho hàng ngàn lượt thành viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất các ngành nghề, trang trại, mua cây, con giống nên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế hộ, thực hiện các mục tiêu xã hội như tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

            * Hoạt động của các Doanh nghiệp thành viên:

Tổng số doanh nghiệp thành viên hiện có: 97 đơn vị.

Các doanh nghiệp thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kinh doanh thương mại – dịch vụ, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng… Một số doanh nghiệp thành viên có hoạt động liên kết với HTX hình thành chuỗi giá trị từ trồng, thu hoạch, chế biến, đến cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng. Tiêu biểu là các sản phẩm từ chè, măng tre bát độ, gỗ rừng trồng, quế vỏ và tinh dầu quế…

Các doanh nghiệp thành viên duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Một số Doanh nghiệp thành viên đã chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho sản phẩm, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó các doanh nghiệp thành viên Liên minh còn rất tích cực tham gia các phong trào của tỉnh, của Liên minh HTX như phong trào “HTX và doanh nghiệp thành viên tiên phong trong xoá đói, giảm nghèo –xây dựng nông thôn mới”, nhiệt tình đóng góp cho các xã xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học… Hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ Quỹ từ thiện của tỉnh (Quỹ vì người nghèo, Vì trẻ thơ, giảm nhẹ thiên tai, bão lũ …

*Đánh giá chung:

Khu vực Kinh tế tập thể của tỉnh trong năm 2016 đã từng bước được củng cố, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các HTX đã chú trọng củng cố theo các quy định của Luật HTX. Nhiều HTX đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, đầu tư theo chiều sâu.  Khu vực HTX là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, hỗ trợ thành viên khi gặp khó khăn, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã đã giải quyết kịp thời các vướng mắc của Hợp tác xã.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên.

Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái mà nòng cốt là các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Một số doanh nghiệp và HTX có tích luỹ, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 169 HTX, các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động. Các HTX đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng khả năng và quy mô SXKD, nhiều mô hình mới đã được thành lập, hoạt động thực sự có hiệu quả góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân, nâng cao phúc lợi xã hội và là nhân tố quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Số HTX hoạt động Trung bình 20 HTX (có 06 HTX đang hoạt động nhưng chưa thực hiện tổ chức lại); số HTX yếu kém là 128 HTX do các HTX này đã ngừng hoạt động lâu chưa được xử lý dứt điểm nên không tổ chức được Đại hội để lấy ý kiến xã viên quyết định tổ chức lại hợp tác xã hay tiến hành giải thể.

          Tuy nhiên, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái còn bộc lộ một số tồn tại, đó là: Quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng của các loại hình chưa đồng đều, chưa tạo được liên kết bền vững. Số lượng HTX có tăng, chất lượng hoạt động của nhiều HTX đã được nâng lên song chưa bền vững, tỷ lệ HTX trung bình, yếu kém còn cao, vốn tự có thấp, chưa có nhiều HTX xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Trình độ đội ngũ cán bộ HTX tuy được nâng lên song chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả sản xuất của HTX còn thấp nên việc giải quyết chế độ cho người lao động chưa được đảm bảo. Quy mô hoạt động  còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng của các loại hình chưa đồng đều, chưa có nhiều mô hình liên kết bền vững. Số HTX đã ngừng hoạt động lâu chưa được xử lý dứt điểm.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

          1. Công tác tham mư­u, tổng hợp:

Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các  ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam.

Xây dựng Dự thảo Chỉ thị chuyên đề trình UBVND tỉnh về củng cố phát triển HTX

Chủ động phối hợp với các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ… xây dựng Dự thảo Chương trình Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

          Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch, nội dung làm việc và tham gia đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh với Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố.

Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2261 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành.

Công tác phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tập thể đối với đời sống xã hội, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã phát triển.

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị thành viên về công tác ATVSLĐ-PCCN.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức khóa tập huấn về một số chính sách Thuế mới cho lãnh đạo và cán bộ kế toán hợp tác xã và triển khai công tác kê khai, nộp thuế điện tử.

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cho cán bộ quản lý Hợp tác xã, thành viên Hợp tác xã, cán bộ công chức xã và các Trưởng thôn, bản …

Hình thức phối hợp rất đa dạng và phong phú: Mời cán bộ có trình độ chuyên sâu của các ngành làm giảng viên các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tư vấn viên pháp luật và chính sách cho các HTX, cung cấp tài liệu chuyên đề, tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề cụ thể, đồng thời Liên minh HTX cũng tranh thủ Hội nghị của các ngành để tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; Phân công nhiệm vụ phát triển HTX và triển khai các chính sách theo ngành cho các thành viên Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX là lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị…

  3. Công tác tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

         Phối hợp với các xã điểm xây dựng nông thôn mới mở các khóa tuyên truyền Luật HTX cho cán bộ xã, trưởng thôn, bản, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các sáng lập viên để tiến tới thành lập Hợp tác xã.

          Giành nguồn vốn do Liên minh quản lý hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã tại các xã thực hiện xã nông thôn mới.

          Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 91/152 xã đã hoàn thành tiêu chí thứ 13 về xây dựng nông thôn mới.

           4. Công tác tuyên truyền:

           Công tác tuyên truyền duy trì dưới nhiều hình thức, thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Thời báo kinh doanh đưa tin về hoạt động của Liên minh tỉnh, các mô hình mới, các cách làm hay của HTX và doanh nghiệp để các thành viên học tập kinh nghiệm.

            Duy trì các hoạt động thông tin, tuyên truyền qua Bản tin Kinh tế hợp tác và Trang Website của Liên minh HTX tỉnh. 

            Đặc biệt năm 2016, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 70 năm phong trào Hợp tác xã và Ngày HTX Việt Nam 11/4; Chuyến công tác thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh của đồng chí Bí thư Đảng Đoàn – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT; Hội nghị Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam.

         Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh còn tổ chức Hội thảo liên kết, Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về HTX, pháp luật về lao động, về bảo hiểm, đất đai, khoáng sản, giúp các HTX và doanh nghiệp thành viên nắm bắt kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các chính sách mới liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Ngoài việc duy trì các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, Liên minh kịp thời nắm bắt các cơ hội để đưa nhiều hình ảnh về sản phẩm, về thương hiệu Hợp tác xã, doanh nghiệp lên các chuyên trang của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Bộ Công Thương…

          5. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể:

* Công tác vận động, tư vấn phát triển tổ hợp tác, HTX:

Công tác vận động, tư vấn thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã được phân công cho cán bộ theo địa bàn cụ thể. Kết hợp nhiều hình thức như mở Hội nghị tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, bố trí cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hoặc phối hợp với cán bộ đại diện của Liên minh HTX tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ sáng lập viên xây dựng hồ sơ thành lập. Đến thời điểm hiện tại đã tư vấn thành lập mới được 18 HTX và 16 Tổ hợp tác, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 131 HTX thực hiện xong việc tổ chức lại và hoạt động đúng theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

* Công tác đào tạo:

Mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực lãnh đạo Hợp tác xã cho 130 cán bộ trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân với các nội dung học thiết thực, bổ ích. Sau các khóa học Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho lớp học đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các đơn vị điển hình tiên tiến ở tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng.

Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Văn Lãng – huyện Yên Bình mở lớp đào tạo tin học cho các học viên là cán bộ xã, cán bộ chủ chốt và thành viên các HTX trong khu vực.

Bên cạnh đó, Dự án WE EFFECT còn triển khai nhiều 06 khóa tập huấn tại các xã: Suối Giàng, Đại Lịch, Chấn Thịnh, Tân Thịnh, Tân Lĩnh và Phù Nham cho tổng số 480 người tham gia.

* Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ:

  Tư vấn trực tiếp về công tác tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 cho trên 100 đơn vị.

  Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu lao động đi làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tư vấn cho HTX liên kết với các hộ dân trồng cây lâm nghiệp, đồng thời tư vấn cho hàng loạt các HTX về đất đai, quan trắc môi trường và đổi mới khoa học công nghệ.

          Thực hiện khảo sát nhu cầu vốn, đổi mới công nghệ…của các đơn vị thành viên trong tỉnh.

Hỗ trợ cho HTX thanh niên Q&C và HTX DVNLN tổng hợp Công Tâm (huyện Văn Yên) mỗi đơn vị 01 bộ máy làm đất đa năng động cơ 10 mã lực để phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của HTX.

Tư vấn hỗ trợ khuyến công cho 03 đơn vị thành viên: HTX NLNTH Công Tâm được hỗ trợ 140 triệu đồng; HTX Hải Vân được hỗ trợ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Yên Thành được hỗ trợ 230 triệu đồng.

Phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức tập huấn an toàn lao động, cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Hoàng Long (TP Yên Bái); tư vấn thiết kế thi công hệ thống phòng chống sét tại nhà xưởng cho HTX Kiến Thuận (huyện văn Chấn).

* Công tác hỗ trợ vốn:    

– Vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm:

 Tổng nguồn vốn do Liên minh HTX Việt Nam giao quản lý là 2.409 triệu. Trong năm giải ngân cho 05 HTX vay vốn với tổng số tiền vay là 1.262 triệu đồng, trong đó: HTX An Thành: 123 triệu, HTX Thái Sơn: 199 triệu, HTX DVNN Văn Lãng: 350 triệu, HTX Công Tâm: 290 triệu, HTX Hán Đà: 300 triệu. Hiện có 08 đơn vị đang sử dụng vốn vay với tổng dư nợ 1.636 triệu đồng.

– Vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX – Liên minh HTX Việt Nam:

Hiện có 05 đơn vị đang sử dụng vốn là HTX DVTH Thắng Lợi số tiền: 414 triệu đồng/số tiền vay là 1.120 triệu đồng, HTX Hoàng Nam số tiền: 232,5 triệu đồng/số tiền vay là 1 tỷ đồng, HTX DVTH Tân Thịnh số tiền: 800 triệu đồng/số tiền vay là 1.600 triệu đồng, HTX DVTH Kiến Thuận số tiền: 1,9 tỷ đồng/số tiền vay 2 tỷ đồng.

– Tư vấn xây dựng Dự án để vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái:

Trong năm đã tư vấn cho 5 đơn vị được vay vốn với số tiền 1 tỷ đồng, trong đó: HTX Hoàng Thắng: 200 triệu; HTX Vạn Hoa: 200 triệu; HTX 1/5 xã Yên Phú: 250 triệu; HTX DVTH xã Báo Đáp: 150 triệu; HTX Hợp Nhất: 200 triệu.

Các đơn vị được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị. Nhiều đơn vị hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động.

  * Hoạt động xúc tiến thương mại:

Thường xuyên quảng bá, giới thiệu khách hàng tiêu thụ các sản phẩm cho các HTX như: Tranh đá của HTX thanh niên; chè Suối Giàng của HTX Suối Giàng; tinh dầu quế của HTX NLNTH Công Tâm; chè của HTX DVTH Tân Thịnh; miến của HTX Giới Phiên…

Công tác xúc tiến thương mại được thực hiện dưới nhiều hình thức như thương mại điện tử, đưa sản phẩm tham gia các hội chợ trong khu vực, gửi sản phẩm tham gia các cuộc  thi, giới thiệu, kết nối khách hàng…

* Công tác giới thiệu việc làm:

Tổ chức tư vấn việc làm cho trên 450 lượt người lao động. Trong đó tư vấn giới thiệu được 104 lao động là thành viên, con em thành viên trong các HTX đi giúp việc gia đình, làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và các công ty…

6. Công tác Thi đua Khen thưởng

          Làm tốt công tác Thi đua – Khen thưởng, từ phát động phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong khu vực KTTT của tỉnh.              

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm phong trào Hợp tác xã và Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 đã tổ chức trao các danh hiệu và hình thức khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân:  30 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã; 23 Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho 10 tập thể và 13 cá nhân; 23 Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 13 cá nhân; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân;  03 Tập thể lao động tiên tiến; 20 cá nhân lao động tiên tiến và tặng 108 Giấy khen cho 22 tập thể và 86 cá nhân.

Trình các hình thức khen cao cấp Nhà nước, Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Xây dựng Đề án và đề nghị Sở Nội vụ trình tỉnh cho thành lập Khối giao ước Thi đua KTTT.

7. Công tác kiểm tra:

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Y tế, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thành viên về công tác ATVSLĐ-PCCN, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hướng dẫn Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị các HTX rà soát lại hồ sơ pháp lý của HTX.

Uỷ ban Kiểm tra phối hợp với các Sở, ngành trong tỉnh tiếp nhận và giải quyết, hòa giải 05 vụ việc trong đó 04 vụ đã hòa giải công, 01 vụ đang tiếp tục hòa giải.

8. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế:

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của tổ chức We effect do Trung tâm HTX Thụy Điển tài trợ, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện công tác kiểm toán năm 2015, triển khai các hoạt động của dự án “Phát triển phong trào HTX nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái” (P5120) tại địa bàn huyện Lục Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ – tỉnh Yên Bái.

          Làm việc với Đoàn công tác do Giám đốc Văn phòng Dự án WE tại Đông Nam Á giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm dự án trong năm 2015 tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Tiếp và làm việc với đoàn Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, giám sát và khảo sát nhu cầu của các HTX mục tiêu năm 2016, xây dựng kế hoạch triển khai khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp cho nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản.

Nhóm dự án họp giao ban các dự án do We Effect tài trợ và họp về Chương trình hỗ trợ về rừng và trang trại tại Mi An Ma.

          9. Công tác khác:

Tổ chức thăm hỏi động viên và trao trên 100 xuất quà, trị giá 400 ngàn/xuất cho thành viên nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ngoài ra còn có nhiều HTX, doanh nghiệp thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, làm nhà tình nghĩa trực tiếp cho các hộ dân thành viên, người lao động với trị giá hàng tỷ đồng.

Tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012.

 Làm việc với Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải (xã do Tỉnh ủy phân công Liên minh HTX tỉnh phụ trách) nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, hỗ trợ kinh phí và quần áo ấm, chăn ấm cho xã trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2016; Kiểm tra, nắm bắt tình hình và giám sát công tác chuẩn bị và công tác bầu cử tại xã Nậm Có.

Liên minh HTX tỉnh đã vận động ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Chi đoàn Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đoàn xã Lạc Đạo và Đoàn trường THPT xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tổ chức hoạt động tình nguyện với chủ đề “Cùng chia sẻ – Trao yêu thương” tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Hoạt động tình nguyện diễn ra từ ngày 30/9/2016 đến ngày 02/10/2016. Đoàn đã tổ chức trao tặng cho trường PTDT bán trú; Trường tiểu học; Trường PHTH với trên 600 suất quà trị giá hơn 70 triệu đồng gồm: Quần áo, cặp, khăn quàng đỏ, mũ ca nô, bộ trống đội và trang phục nghi lễ đội… 

          10. Đánh giá chung:

Trong năm 2016, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, định hướng của Liên minh HTX Việt Nam. Chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, đặc biệt chương trình phát triển HTX phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách mới về kinh tế tập thể, đã vận động hướng dẫn thành lập mới và kết nạp thêm thành viên. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dần đáp ứng nhu cầu của thành viên.

 Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm để nhân rộng. Việc tuyên truyền vận động HTX thành lập các tổ chức chính trị – xã hội và tham gia BHXH cho người lao động còn thấp.

Công tác tham mưu đề xuất mới đạt được ở chủ trương, quan điểm mà chưa được thể hiện bằng các chính sách cụ thể giúp các HTX có thể được hưởng lợi như đã tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020 và trình tỉnh cho thành lập Khối giao ước Thi đua KTTT đến nay chưa được ban hành.

PHẦN THỨ HAI

PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2017 đạt một số chỉ tiêu như sau:

          – Trình UBND tỉnh thành lập Khối giao ước thi đua khối Kinh tế tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh để các HTX, các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia.

– Thực hiện tốt các Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn trong từng lĩnh vực và có các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

– Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNN, các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

– Tỷ lệ HTX hoạt động có lãi đạt trên 75%, giảm tỷ lệ yếu kém xuống 10%.

– Thành lập mới  từ 25 HTX trở lên; 100% các Tổ hợp tác được thành lập mới thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương. Hướng dẫn các tổ hợp tác đang hoạt động thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương đạt thêm 50 tổ hợp tác.

– Duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động trong các HTX.

– Số lượng cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng đạt 160 người.    

– Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt trên 36 triệu đồng/người/năm.

* Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2017.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những mô hình mới để các HTX tiếp cận và học hỏi.

– Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển Kinh tế tập thể. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về HTX.

– Gắn việc phát triển HTX với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt Chương trình tái cơ cấu kinh tế và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các HTX được tham gia thực hiện các chương trình dự án của địa phương.

– Xây dựng 1-2 mô hình hợp tác xã điểm thuộc các lĩnh vực khác nhau để nhân rộng.

– Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến HTX như: Về đất đai, vốn, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại.

– Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX trong công tác tư vấn, triển khai các chính sách hỗ trợ HTX.

– Thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật tham gia phát triển sản xuất, phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó chú trọng lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

PHẦN THỨ BA

CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

            1.Đề xuất, kiến nghị với Liên minh HTX Việt Nam

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, mô hình hợp tác xã (tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, xây dựng các phóng sự, các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng); tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã.

  Tăng cường xúc tiến vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là kinh tế tập thể khu vực Tây Bắc.

  Hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình điểm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và chuỗi giá trị sản phẩm.

          2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh

          Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương (theo CHỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức rà soát tiến hành giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn.

  Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ nguồn vốn Điều lệ đã được phê duyệt cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của thành viên.

          Đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập Khối giao ước thi đua Khối kinh tế tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh để các HTX, các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn Xúc tiến thương mại để tổ chức cho các HTX được tham gia các Hội chợ trong và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị có cơ hội được quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thêm bạn hàng và đối tác. Các hoạt động khuyến công để đổi mới công nghệ

  Có cơ chế, chính sách ưu tiên cho các hợp tác xã được tham gia các Chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội từ nguồn vốn của tỉnh, của Trung ương và các tổ chức quốc tế.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái năm 2016, phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ năm 2017./.

 

Nơi nhận:

–  Liên minh HTX Việt Nam;

– TT Tỉnh uỷ;

– TT. HĐND, UBND tỉnh;

– Sở Kế hoạch & Đầu tư;

– L­ưu VP.Liên minh HTX.                                                                                        

 

                                                                                             

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here