Báo cáo năm 2017

0
3189

     UBND TỈNH YÊN BÁI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HỢP TÁC Xà                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 153 /BC-LMHTX                                        Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình Kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

  

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX

1. Về tổ hợp tác:

Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 3.000 tổ hợp tác, tuy nhiên số tổ hoạt động tương đối hiệu quả và bền vững là 762 tổ hợp tác, thu hút 2.766 thành viên tham gia, trong đó: Số tổ hợp tác hoạt động tín dụng là 585 tổ chiếm 76,7%; Số tổ hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 148 tổ chiếm 19,4%; Số tổ hợp tác công nghiệp có 16 tổ chiếm 2%; số tổ hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng có 13 tổ chiếm trên 1,7%.

Tổ hợp tác có chứng thực của chính quyền địa phương: 547.

Số lượng THT thành lập mới năm 2017: 14 tổ hợp tác

Doanh thu bình quân của THT: 280 – 300 triệu đồng/tổ/năm

Lợi nhuận bình quân của THT: 30 – 50 triệu đồng/tổ/năm.

Thu nhập bình quân thành viên, lao động từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/người/tháng.

* Những khó khăn, vướng mắc: 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, thực tế hiện nay, các THT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém nhất định và gặp không ít những khó khăn. Số lượng thành viên THT còn ít, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của từng thành viên và sức mạnh của kinh tế tập thể để cạnh tranh với những thành phần kinh tế khác. Chưa có kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nên thường bị động trong việc thực hiện các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của các thành viên. Đa số cán bộ quản lý của các THT trình độ quản lý và năng lực điều hành còn hạn chế, thiếu chuyên môn nghiệp vụ, vẫn còn quản lý và hoạt động theo kinh nghiệm tự có, chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của tập thể. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa phần các THT vẫn còn hoạt động một cách đơn điệu một ngành, một nghề chưa thực sự đầu tư và mở rộng thêm các mô hình sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực khác.

2.  Về Hợp tác xã:

Toàn tỉnh hiện có: 305 HTX gồm các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp: 166 HTX; Công nghiệp TTCN: 67 HTX; Thương mại dịch vụ: 33 HTX; Giao thông vận tải: 07 HTX; Xây dựng: 14 HTX; Quỹ TDND: 17 Quỹ; Khác: 01. Số HTX hoạt động theo đúng Luật HTX 2012: 236 chiếm 77,4% tổng số HTX, trong đó có 132 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 (tính từ khi Luật HTX có hiệu lực).

Năm 2017: Số HTX thành lập mới là 47 HTX, đạt 123,7% kế hoạch đề ra (tăng 88% so với năm 2016).

Số HTX giải thể tự nguyện: 66 HTX (do hầu hết các HTX này không đủ điều kiện để tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012).

Số HTX ngừng hoạt động, chưa tổ chức lại là 69 HTX.

Tổng vốn Điều lệ: 535.678 tỷ đồng;

Tổng số thành viên HTX: 27.479 thành viên;

Số đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX: 345 đơn vị (trong đó: 234 Hợp tác xã, 12 Tổ hợp tác, 99 Doanh nghiệp).

Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt 2,9 tỷ đồng/1 HTX (Trừ quỹ tín dụng nhân dân). Trong đó, doanh thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho thành viên bình quân mỗi hợp tác xã đạt 1,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45% tổng doanh thu của HTX; doanh thu cung ứng dịch vụ, sản phẩm ra thị trường bên ngoài đạt 1,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 55% doanh thu của HTX.

Lợi nhuận bình quân đạt 336 triệu đồng/1 HTX; vốn hoạt động bình quân 01 HTX đạt 2,7 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh đạt 12,4%. 

Trình độ cán bộ quản lý HTX: 1.190 người, trong đó số cán bộ quản lý có trình độ đại học, cao đẳng là 211 người, chiếm tỷ lệ 17,7%; trình độ trung cấp, sơ cấp là 537 người chiếm tỷ lệ 45,1%; còn lại là trình độ văn hóa trung học cơ sở, chưa qua đào tạo chuyên môn, kiến thức quản lý chủ yếu mới qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn do Liên minh HTX tỉnh và các ngành tổ chức.

Phân loại HTX: 236 HTX hoạt động hiệu quả và tương đối ổn định chiếm 77,3%; 69 HTX hoạt động kém và ngừng hoạt động chiếm 22,8%.

2.2. Đánh giá HTX theo lĩnh vực hoạt động     

a) Hợp tác xã nông lâm nghiệp – ngư nghiệp

Số lượng HTX nông nghiệp: 166 HTX, tổng số thành viên 8.482 người. Vốn điều lệ 210,901 tỷ đồng.

Số lượng lao động làm việc trong các hợp tác xã nông nghiệp trên 3.650 người, trong đó số lao động là thành viên HTX trên 2.372 người, chiếm khoảng 65% tổng số lao động tham gia.

Doanh thu bình quân của 01 HTX năm 2017: 2,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận bình quân của các HTX năm 2017: 250 triệu đồng/1 HTX; vốn hoạt động bình quân 1,7 tỷ/HTX. Tỷ suất lợi nhuận bình quân 14,7%.

Thu nhập bình quân của người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp ước đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng; đạt 38,4 triệu đồng/năm.

Một số mô hình HTX hoạt động có hiệu quả như: HTX thanh niên Q&C, HTX Phú Đạt (Văn Yên),  HTX DVTH Kiến Thuận (Văn Chấn), HTX 6/12 xã Đào Thịnh, HTX DVTH Kiên Thành, HTX Quế Hồi Việt Nam (Trấn Yên)… Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động trong việc tìm kiếm đầu ra của sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các thành viên. Các HTX đã thâm nhập thị trường tạo đầu mối với các doanh nghiệp có địa chỉ tin cậy để thu mua, chế biến sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh liên doanh, liên kết “4 nhà”, đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân tiến tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

   Đặc biệt một số HTX sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp đã đẩy mạnh khâu hướng dẫn trong lĩnh vực sản xuất như: Quế, măng tre, rau củ quả … áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, thâm canh, chăm sóc, thu hái… để tăng năng xuất, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cung ứng vào các trường học, bếp ăn tập thể, cửa hàng và siêu thị nhỏ, một số mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hộ thành viên và người lao động. Từ định hướng đúng của Liên minh HTX tỉnh về việc phát triển sản xuất theo mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm của HTX có thể cạnh tranh xuất khẩu hội nhập từ đó đã giải quyết việc làm cho người lao động trong HTX và các hộ dân trong vùng đem lại thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động.

Tuy nhiên, trong năm một số HTX gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 2 trận lũ lịch sử, đã làm ngập úng và cuốn trôi nhiều diện tích rau màu, ao nuôi cá và vật nuôi chuẩn bị thu hoạch, đất đai ẩm ướt thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, gây thiệt hại rất lớn như: HTX Nông nghiệp và dịch vụ Phú Đạt (Văn Yên) đã bị thiệt hại 09 xào củ đậu, 12 xào đỗ tương chuẩn bị thu hoạch, 250m ống dẫn nước tưới tiêu; HTX Thanh niên Q&C, HTX Nông nghiệp Nghĩa An và nhiều đơn vị khác…

b) Hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Số lượng HTX: 67 HTX, các Hợp tác xã công nghiệp – TTCN có 738 thành viên. Vốn điều lệ: 182,9 tỷ đồng.

Số lượng lao động trong các hợp tác xã lĩnh vực này là 2.550 người, trong đó lao động là thành viên HTX 2.040 người, chiếm 80% tổng số lao động tham gia.

Doanh thu bình quân của 01 HTX năm 2017: 3,9 tỷ đồng

Lợi nhuận bình quân của các HTX năm 2017: 400 triệu đồng/1 HTX; vốn hoạt động bình quân 3,3 tỷ/HTX. Tỷ suất lợi nhuận bình quân 12,1%.

Thu nhập bình quân của người lao động: 3,8 triệu đồng/người/tháng; 45,6 triệu đồng/năm.

Các hợp tác xã Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp hoạt động chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, cát sỏi, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng, … Các HTX trong lĩnh vực này đã quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp cận khai thác thị trường mới, khơi dậy nguồn lực trong thành viên HTX, làm vệ tinh cho các nhà máy chế biến công nghiệp và liên kết với sản xuất  nông nghiệp ở các vùng nguyên liệu tạo thành một vòng khép kín. Nhiều HTX phát triển khá do khai thác tốt nguyên liệu tại chỗ như chế biến quế ở Văn Yên và Trấn Yên, khai thác đá xây dựng ở Lục Yên và Yên Bình, chế biến gỗ rừng trồng ở Yên Bình, Trấn Yên…

c) Các HTX thuộc lĩnh vực thương mại, xây dựng, giao thông vận tải, lĩnh vực khác

Tổng số HTX hoạt động trong các lĩnh vực này gồm 54 HTX (chiếm 17,7%). Tổng số thành viên tham gia hợp tác xã trong các lĩnh vực này có 685 thành viên. Vốn điều lệ: 83,2 tỷ đồng.

Doanh thu bình quân của 01 HTX năm 2017: 2,7 tỷ đồng

Lợi nhuận bình quân của các HTX năm 2017: 360 triệu đồng/01 HTX; vốn hoạt động bình quân 2,3 tỷ/HTX. Tỷ suất lãi bình quân 15,6%.

Thu nhập bình quân của người lao động trong các hợp tác xã công nghiệp ước đạt 4,0 triệu đồng/người/tháng; 48 triệu đồng/năm.

Nhìn chung nhóm các hợp tác xã lĩnh vực thương mại, giao thông, xây dựng, lĩnh vực khác có quy mô, địa bàn hoạt động rộng hơn, vốn hoạt động cũng cao hơn so với các hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên đây là nhóm hợp tác xã chịu tác động trực tiếp và nhanh nhất của những diễn biến trên thị trường (chỉ số giá tiêu dùng, giá xăng dầu, nhu cầu thị trường…), với những diễn biến bất ổn của thị trường trong thời gian qua, nhóm các HTX thương mại, vận tải, xây dựng của tỉnh mặc dù có lợi thế về vốn hoạt động và tổ chức hoạt động bài bản nhưng vẫn chưa có những phát triển mang tính đột phá, vượt trội về hiệu quả kinh doanh và tính lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

d) Quỹ tín dụng nhân dân.

Hiện toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 27 xã, phường, thị trấn. Các quỹ tín dụng nhân dân là mô hình thu hút đông đảo thành viên tham gia nhất với 17.425 thành viên, bình quân mỗi quỹ có 1.025 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động trên 914,7 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 700 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép.

Với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, NHNN trong công tác quản lý, 16/17 QTDND trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, bám sát tôn chỉ tương trợ giữa các thành viên; đồng thời thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần hạn chế việc cho vay nặng lãi và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, có 01 QTDND thuộc dạng yếu kém nằm trong tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (QTDND xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; nguyên nhân: Do trình độ quản lý của Quỹ yếu kém dẫn đến cho vay không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích, đối tượng vay bị phá sản không còn khả năng trả nợ… dẫn đến thành viên mất lòng tin và rút vốn).

Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hàng năm các quỹ đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trong cơ cấu dư nợ hàng năm các quỹ TDND đã giành 1 tỷ lệ thỏa đáng cho vay phát triển nông nghiệp. Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ TDND đạt 843 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tiền gửi đạt 704 tỷ đồng, tăng 15 % so với đầu năm, nguồn vốn bình quân đạt trên 47 tỷ đồng/Quỹ, tổng dư nợ đạt gần 700 tỷ đồng. Cơ cấu cho vay tập trung theo hướng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Nhìn chung việc sử dụng vốn tại các quỹ TDND có hiệu quả, an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho thành viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống.

* Hoạt động của các doanh nghiệp thành viên:

Tổng số doanh nghiệp thành viên hiện có: 99 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kinh doanh thương mại – dịch vụ, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng… 

Các Doanh nghiệp thành viên đã duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho sản phẩm, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Một số doanh nghiệp thành viên đã ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết với các HTX và bao tiêu sản phẩm cho hộ thành viên và người dân, hỗ trợ đắc lực cho phát triển HTX, thực sự là đầu kéo cho các HTX cùng phát triển như: Công ty Cổ phần Yên Thành (Yên Bình) tiếp tục ký hợp đồng với HTX DVTH Kiên Thành (Trấn Yên) bao tiêu toàn bộ sản phẩm măng tre Bát Độ và gỗ ván bóc; Công ty An Thịnh Cường Phát ký kết hợp đồng và bao tiêu sản phẩm với HTX Công Tâm (Văn Yên) và HTX 6/12 Đào Thịnh (Trấn Yên); Công ty TNHH Hưng Thịnh (TP Yên Bái) ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chè với HTX Trường Xuân và Tân Hương (Yên Bình); Doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh – Lương Thịnh (Trấn Yên) có trại nuôi thỏ Nealand trên 400 con thỏ mẹ và tổng đàn trên 4.000 con.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành viên Liên minh còn tích cực tham gia các phong trào của tỉnh, của Liên minh HTX phát động như phong trào “HTX và doanh nghiệp thành viên tiên phong trong xoá đói, giảm nghèo – xây dựng nông thôn mới”;  tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học…; hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ Quỹ từ thiện của tỉnh (Quỹ vì người nghèo, Vì trẻ thơ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt …). Tiêu biểu như: Công ty Cổ phần xây dựng Quang Thịnh, Công ty TNHH Bảo Ngọc, Công ty TNHH Văn Chuyên…

Ngoài ra, một số đơn vị nhiệt tình tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ giúp đỡ nhân dân các địa phương trong tỉnh gặp thiên tai, bão lũ… tham gia công tác an sinh xã hội ủng hộ nhân dân vùng lũ trong 02 đợt lũ lịch sử vừa qua tại các huyện miền Tây của tỉnh như: Công ty Cổ phần Yên Thành (Yên Bình), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Phát (thị xã Nghĩa Lộ)…

3. Đánh giá kết quả hoạt động

a. Ưu điểm

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quan điểm chỉ đạo và các giải pháp phát triển Kinh tế tập thể, năm 2017, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái mà nòng cốt là các HTX, tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Một số doanh nghiệp và HTX có tích luỹ, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Sau hơn 5 năm triển khai và thực hiện Luật HTX năm 2012 đến nay, nhiều mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành, dần thay thế những mô hình HTX kiểu cũ. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, áp dụng những điểm mới của Luật HTX để nâng cao nội lực, các HTX đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 77,4%, các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động;  mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng khả năng và quy mô sản xuất kinh doanh, tích cực liên doanh liên kết với các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân; nhiều mô hình mới đã được thành lập, hoạt động thực sự có hiệu quả góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân, nâng cao phúc lợi xã hội và là nhân tố quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

b. Khó khăn, hạn chế

   Bên cạnh những kết quả đạt được, Kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, đó là:

Quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tập trung, tốc độ tăng trưởng của các loại hình chưa đồng đều, mô hình liên kết bền vững chưa nhiều.

Vốn chủ sở hữu thấp, việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa có nhiều HTX xây dựng được thương hiệu sản phẩm.

Hiệu quả hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh chưa cao, các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động chưa được đảm bảo.

c. Nguyên nhân

Do biến động khách quan của tình hình kinh tế thế giới, cũng như những khó khăn nội tại. Kinh tế trong nước liên tiếp đối đầu với những thách thức: Áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao… nên kết quả sản xuất kinh doanh của các HTX phần nào bị ảnh hưởng, một số HTX hoạt động với tính chất cầm chừng để giữ và tìm thị trường mới.

Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhiều cán bộ quản lý HTX chưa được đào tạo bài bản.

Việc huy động vốn trong nội bộ thành viên còn hạn chế, những khó khăn về nội tại của HTX chậm được khắc phục, vẫn còn một bộ phận HTX chưa tuân thủ đúng các quy định của Luật HTX.

 – Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đối với khu vực Kinh tế tập thể còn hạn chế, một thời gian dài trước khi có Luật HTX năm 2012 còn buông lỏng, đặc biệt các chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã, tổ hợp tác chưa được cụ thể hoá và triển khai kịp thời.     

         II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

         A. Tình hình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

         1. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

         1.1. Kết quả hoạt động của Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo, định hướng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, đăng tải kịp thời các văn bản về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực Kinh tế tập thể tỉnh, của ngành, linh hoạt trong công tác tuyên truyền về Luật HTX 2012.

Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, tổ hợp tác, đặc biệt khuyến khích các nhóm sáng lập viên tích cực tìm kiếm và giúp đỡ các tổ, nhóm sản xuất, các hộ nông dân có nhu cầu tham gia phát triển Kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này.

Thường xuyên chỉ đạo Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh.

Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Chương trình phối hợp với các sở ngành, các hội theo Chương trình đã ký kết và kiểm tra việc chấp hành các quy định.

Chỉ đạo bộ phận Dự án tiếp tục thực hiện theo đúng yêu cầu của nhà tài trợ và đảm bảo hiệu quả 02 dự án: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái (P5120) và dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững (P5121).

1.2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, định hướng của Liên minh HTX Việt Nam. Chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt Chương trình phát triển HTX phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền các chính sách mới về Kinh tế tập thể, đã vận động hướng dẫn thành lập mới và kết nạp thêm thành viên. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của thành viên.

Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm để nhân rộng. Viêc tuyên truyền, vận động HTX thành lập các tổ chức chính trị – xã hội và tham gia BHXH cho người lao động còn thấp.

Công tác tham mưu, đề xuất mới đạt được ở chủ trương, quan điểm mà chưa được thể hiện nhiều bằng các chính sách cụ thể.

2 Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thường trực

Tích cực tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam về nguồn lực, các chính sách hỗ trợ đưa Kinh tế tập thể tỉnh phát triển ổn định và bền vững.

 Phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Định hướng công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan, các chính sách về phát triển kinh tế, các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến các thành viên, các HTX, doanh nghiệp.

Chỉ đạo điều hành bộ phận tư vấn, hỗ trợ đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, tư vấn vay vốn từ nguồn vốn do Liên minh HTX tỉnh quản lý, từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam, tư vấn cho các đơn vị được hưởng chính sách về khoa học công nghệ thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ các HTX, Doanh nghiệp thành viên đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất.… đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan, các chính sách về phát triển kinh tế, các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến các thành viên, các HTX, doanh nghiệp.  

Chỉ đạo các hoạt động của dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng theo quy định của Nhà tài trợ.

Bên cạnh những mặt đạt được, một số nhiệm vụ còn hạn chế, đó là:

Công tác nhân sự (bổ sung 01 Phó Chủ tịch) đã tham mưu cho tỉnh bổ sung phát triển tại chỗ, nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Năm 2017, việc tìm kiếm, khai thác, tranh thủ các nguồn lực từ Bộ, ban, ngành, trung ương, đặc biệt là Liên minh HTX Việt Nam để hỗ trợ cho Kinh tế tập thể tỉnh có phần hạn chế.

3. Triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.1. Công tác tham mưu, tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và phối hợp với các sở, ban, ngành về phát triển Kinh tế tập thể.

Liên minh hợp tác xã tỉnh luôn tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành; hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho khu vực Kinh tế tập thể thông qua nhiều hình thức, cụ thể như:

Liên minh HTX tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh ban hành Công văn số 21/BCĐ-KTTT ngày 10/2/2017 của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh về việc rà soát nắm bắt tình hình hoạt động đối với các HTX không thực hiện tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012; Công văn 1690/UBND-TH ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể HTX theo Luật HTX 2012; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các sở ngành có liên quan xây dựng Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030, đến nay Đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 phê duyệt Đề án; tham mưu cho Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Chủ động triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp với sác Sở, ngành, đoàn thể nhằm tư vấn, hỗ trợ cho các hội viên, thành viên và nhân dân tham gia phát triển Kinh tế tập thể.

3.2. Công tác tuyên truyền

   Năm 2017, Liên minh hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan, các chính sách về phát triển kinh tế, các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến các thành viên, các HTX, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh thông qua Trang Websile và Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng.

   Tổ chức tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cho hàng trăm thành viên, sáng lập viên, người dân các huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

   Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu Chiến binh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh… tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về HTX cho các đối tượng là cán bộ Hội ở các xã, phường để triển khai đến các hội viên của mình.

   Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Báo Thời báo kinh doanh và một số báo khác đưa tin, bài về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành liên quan tới phát triển Kinh tế tập thể; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các sản phẩm chủ lực thế mạnh của các HTX như: HTX Thanh niên Q&C (Văn Yên), HTX Cam Sành (Lục Yên), HTX Thái Sơn (Lục Yên) HTX Bưởi Đại Minh (Yên Bình), HTX trồng cây ăn quả, HTX cam Văn Chấn (Văn Chấn), HTX Miến Đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái), Chè Bát Tiên của HTX sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng (Trấn Yên) … để khách hàng tiêu dùng trên cả nước biết đến thương hiệu và tìm cơ hội hợp tác với các HTX của tỉnh.

4. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể

4.1 Công tác vận động, tư vấn phát triển tổ hợp tác, HTX

Công tác vận động, tư vấn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã được phân công cho cán bộ theo địa bàn cụ thể, triển khai thông qua các hình thức: Hội nghị tuyên truyền, tư vấn trực tiếp… tại từng địa bàn, nhất là các xã tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới. Năm 2017 được UBND tỉnh hỗ trợ 380 triệu động từ nguồn hỗ trợ theo Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 để thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của các HTX, tổ hợp tác.

Năm 2017, tư vấn thành lập mới: 47 HTX; 14 tổ hợp tác. Tổ chức lại: 05 HTX. Giải thể và chuyển hình thức khác: 66 HTX (hầu hết các HTX này đã ngừng hoạt động, không còn khả năng để tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh).

Tư vấn hướng dẫn cho các đơn vị hợp tác xã sửa đổi, bổ sung Điều lệ, xây dựng phương án kinh doanh, tổ chức Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ, giải đáp các khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, thuế, BHXH…, các thủ tục, hồ sơ pháp lý cho các HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, đến nay có 77,4% HTX hoạt động theo Luật HTX 2012.

Tổng số thành viên Liên minh HTX tỉnh Yên Bái: 345 thành viên (234 HTX, 99 doanh nghiệp, 12 tổ hợp tác). Năm 2017, tính đến hết Quý III/2017 Liên minh HTX đã kết nạp được 45 HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Hàng năm tỉnh được Trung ương phân bổ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tổ chức. Sở Nông nghiệp chủ yếu đào tạo, tập huận cho nhóm đối tượng là cán bộ quản lý HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên minh HTX tổ chức đào tạo tập huấn chủ yếu cho các HTX phi nông nghiệp. Trong đào tạo, có phần giành để tuyên truyền pháp luật về HTX cho những đối tượng có nhu cầu thành lập tổ hợp tác, HTX; có phần triển khai, tập huấn các chính sách với các kĩ năng lãnh đạo, quản lý và bố trí cho học viên đi học tập thực tế các tỉnh trong khu vực.

Cùng với kế hoạch đào tạo hàng năm được phân bổ, Liên minh HTX tỉnh còn chủ động vận động các chương trình, dự án trong và ngoài nước tìm kiếm các nguồn kinh phí khác để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho HTX. Năm 2017, bộ phận Dự án tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ và hoạt động hiệu quả 02 dự án: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái (P5120) và dự án chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững (P5121) thông qua hoạt động của Dự án đã hỗ trợ cho các HTX nhóm mục tiêu và hàng ngàn thành viên tham gia hưởng lợi.

Mở 03 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực lãnh đạo hợp tác xã cho 150 cán bộ quản lý HTX, Sau khóa học Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho học viên đi thăm quan thực tế học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Ninh Bình, Cao Bằng.

4.3. Hoạt động hỗ trợ vốn

Hiện nay, Liên minh hợp tác xã tỉnh được Liên minh hợp tác xã Việt Nam và tỉnh giao quản lý và theo dõi mội số nguồn vốn nhằm hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh:

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái với số vốn điều lệ 2.960 triệu đồng, hoạt động của quỹ đã giúp cho các HTX tiếp cận được thêm một nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Trong năm 2017,  giải ngân cho 05 đơn vị với tổng số tiền là 1.030 triệu đồng. Đến nay đã có 38 đơn vị được sử dụng với tổng số vốn quay vòng là 6.786 triệu đồng. Hiện đang phối hợp với sở Tài chính trình tỉnh bổ sung thêm 500 triệu vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX năm 2017, theo lộ trình của Đề án đã được duyệt.

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Liên minh HTX Việt Nam: Hiện nay có 04 đơn vị đang sử dụng vốn với tổng số tiền được vay là 5.720 triệu đồng.

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương: Hiện có 08 đơn vị đang sử dụng vốn có hiệu quả với tổng số tiền được vay là 2.135 triệu đồng.

4.4.Chính sách đất đai đối với HTX

Đến nay đã có 35 hợp tác xã được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm trụ sở, chiếm 10,5%. Một số hợp tác xã đã được giao đất trồng cây lâu năm và đất rừng chủ yếu để trồng chè, quế và các loại cây lấy gỗ thân nhỏ, các hợp tác xã này tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn với diện tích được giao 580.800m2. Đất nuôi trồng thuỷ sản khu vực vùng hồ Thác Bà với diện tích 680.400m2. Các hợp tác xã còn lại hiện đang thuê, mượn nhà, đất của các thành viên trong hợp tác xã để làm trụ sở, nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh. Để phát triển sản xuất, hầu hết các hợp tác xã đều có nhu cầu được thuê, cấp đất ổn định, lâu dài để đầu tư xây dựng trụ sở, nhà xưởng, chuồng trại phục vụ sản xuất, song hầu hết các địa phương không bố trí được quỹ đất hoặc vị trí không thuận tiện cho sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

4.5.Chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ

Tỉnh tạo điều kiện cho các HTX được hưởng chính sách về khoa học công nghệ thông qua hệ thống khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ các HTX về đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ của tỉnh được thực hiện thông qua việc đăng ký hồ sơ, dự án triển khai thực hiện của HTX với cơ quan quản lý cấp tỉnh.

Năm2017, có 04 đơn vị được hỗ trợ với tổng kinh phí là 720 triệu: HTX NLS Trạm Tấu (Trạm tấu): 120 triệu; HTX 6/12 Đào Thịnh (Trấn Yên): 200 triệu; Công ty TNHH An Thịnh Cường Phát (Văn Yên): 200 triệu; DNTN Đông Yến (Văn Yên): 200 triệu.

4.6. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

Thường xuyên vận động, hỗ trợ và tổ chức cho các HTX hưởng ứng tham gia các hội chợ triển lãm thương mại do các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Trong năm đã  lựa chọn trên 45 hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên và hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng, kinh phí vận chuyển hàng hóa, chi phí đi lại với tổng số tiền 65 triệu đồng cho các đơn vị tham gia“Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp, các Hợp tác xã, Liên hiệp HTX và Doanh nghiệp Việt Nam” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17/4 – 21/4/2017 và Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2017 do Sở Công thương tỉnh Yên Bái tổ chức từ ngày 20/11-26/11/2017 nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực của các đơn vị, của tỉnh đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Một số HTX được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu sản phẩm, trang web của HTX.

5. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

Tiếp tục thực hiện Dự án “Phát triển phong tràoHTX nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái” do Trung tâm HTX Thụy Điển (WE EFFECT) tài trợ từ năm 2010 đến nay Dự án tập trung triển khai các hoạt động của dự án tới 08 HTX mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ với nhiều hoạt động: Tập huấn kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật cho cây cam, chè, lúa; chăn nuôi gà, lợn nái sinh sản, xử lý rác thải hữu cơ; tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em… Tổ chức hội thảo Phát triển nông thôn mới; hội thảo đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới và kế hoạch mở rộng; bên cạnh đó tổ chức cho các HTX đi thăm quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của một số mô hình tiêu biểu tại các tỉnh bạn với tổng ngân sách trên 660 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là phát triển phòng trào HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ sở nâng cao thu nhập cho xã viên, người lao động trong các HTX nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết tốt các vấn đề về bình đẳng giới…

Các hoạt động của Dự án được triển khai đã mang lại một số kết quả tích cực, góp phần thay đổi căn bản về nhận thức cho các HTX và người dân, giúp họ hiểu vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới; sự cần thiết xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, sản xuất theo hướng bền vững.

Vận động thành công nhà tài trợ WE EFFECT hỗ trợ khẩn cấp cho Liênminh HTX tỉnh Yên Bái gói cứu trợ trị giá 380 triệu đồng cho 03 xã nhóm mục tiêu: xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ), xã Phù Nham (Văn Chấn), xã Đại Phác (Văn Yên).

6. Công tác Thi đua – Khen thưởng

Công tác Thi đua – Khen thưởng được Liên minh HTX tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai ngày càng đi vào nề nếp.

Đăng ký thi đua đầy đủ theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam. Ký giao ước thi đua trong cụm 07 tỉnh Tây Bắc và Khối giao ước thi đua của tỉnh.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phong trào Thi đua được đẩy mạnh, cán bộ làm công tác Thi đua – Khen thưởng thường xuyên theo dõi phong trào Thi đua trong khối, tham mưu cho thường trực tổ chức sơ, tổng kết các phong trào Thi đua, động viên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình mới có hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả hơn.

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4/2017, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái vinh dự được đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính Phủ, Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân: Tập thể Liên minh HTX tỉnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 các nhân được trao tặng Huân chương LĐ hạng Ba, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 13 Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp phát triển HTX; 11 Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho 05 tập thể và 06 cá nhân; 09 Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 tập thể và 03 cá nhân.

Tại Hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012 do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức, có 5 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhân dịp kỉ niệm Ngày Doanh nhân VN 13/10, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 HTX, doanh nghiệp tiêu tiểu là thành viên Liên minh HTX tỉnh và 11 giám đốc HTX, Doanh nghiệp được Liên minh HTX tỉnh chứng nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu năm 2017.

Trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

7. Công tác kiểm tra

Bám sát các Chương trình phối hợp đã ký kết, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình sản xuất kinh doanh và thực hiện các chế độ chính sách đối với thành viên, người lao động trong các hợp tác xã. Hướng dẫn các đơn vị khắc phục những thiếu sót trong quản lý sản xuất kinh doanh, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, tập trung rà soát lại hồ sơ pháp lý của HTX và giải đáp những vướng mắc trong quá trình hoạt động của các HTX.

Tổ chức tuyên truyền và kiểm tra việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN tại các HTX đóng trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, BHYT, các chính sách chế độ, nghĩa vụ đối với người lao động và chủ sử dụng lao động.

Hướng dẫn Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị các HTX rà soát lại hồ sơ pháp lý của HTX.

Thực hiện công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách của cơ quan Liên minh và Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên định kỳ.

8. Công tác khác

Dự Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực Châu Á – TBD lần thứ X, với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2030: Tăng cường sự hỗ trợ và hợp tác hơn giữa Chính phủ với khu vực HTX để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”; đồng thời tổ chức cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên tham gia Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp, các Hợp tác xã, Liên hiệp HTX và Doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội.

Tham gia Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra và Tổng kết 10 năm (giai đoạn 2006 -2016) về công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX thành viên do Ủy ban Kiểm tra – Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Tham gia Hội nghị giao ban Cụm thi đua 7 tỉnh Tây Bắc năm 2017 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái  Liên minh HTX tỉnh đãbáo cáo Liên minh HTX Việt Nam; vận động Liên minh các tỉnh bạn, cán bộ, viên chức, thành viên Liên minh HTX tỉnh Yên Bái hỗ trợ người dân vùng lũ, đặc biệt là các thành viên HTX với tổng số tiền 87,5 triệu đồng và nhiều hiện vật phục vụ đời sống sinh hoạt trị giá trên 165 triệu đồng.

Tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho thành viên nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình Cựu chiến binh thuộc diện khó khăn tại xã Nậm Có, Mù Cang Chải.

   9. Đánh giá chung

Năm 2017, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát Chương trình Kế hoạch, định hướng phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh, định hướng của Liên minh HTX Việt Nam; chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt phát triển HTX góp phần vào Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Xu thế hợp tác cùng có lợi tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khai thác thế mạnh của địa phương và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Một số HTX đã thực sự hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín, từ sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX với các thành viên, hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm của HTX. Các HTX mới thành lập nhìn chung đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người dân, có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn, đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành viên và người dân địa phương.

Bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Việc xử lý các HTX đã ngừng hoạt động kéo dài chưa dứt điểm gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đại diện trong việc theo dõi, nắm bắt, tổng hợp, đánh giá và đề xuất những giải pháp phát triển Kinh tế tập thể, công tác triển khai hướng dẫn các HTX chuyển đổi, đăng ký HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Năng lực tài chính của các HTX, tổ hợp tác còn yếu; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi trình độ cán bộ HTX, tổ hợp tác không cập với yêu cầu công tác quản lý trong thời kì toàn cầu hoá. Các HTX, tổ hợp tác chưa xây dựng được chiến lược kinh doanh, tư tưởng kinh doanh theo mùa vụ; tâm lý cán bộ HTX, tổ hợp tác và người dân vẫn mong chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, đây thực sự là rào cản lớn để HTX, tổ hợp tác có thể chủ động đề ra các giải pháp để phát triển HTX, tổ hợp tác.

Nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho khu vực Kinh tế tập thể tuy được quan tâm, nhưng vẫn còn khó khăn trong khi nhu cầu hỗ trợ của các HTX, tổ hợp tác tương đối lớn.

B. Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội V, một số Đề án, Quyết định, Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam

1. Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội V.

Tổng số HTX hiện có: 305 HTX.

Tổng số Tổ hợp tác: 762 tổ hợp tác.

Tổng số thành viên HTX: 27.479 thành viên;

Số đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX: 345 đơn vị (trong đó: 234 Hợp tác xã, 12 Tổ hợp tác, 99 Doanh nghiệp).

Đến tháng 11/2017, mở 03 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực lãnh đạo hợp tác xã cho 150 cán bộ quản lý HTX.

2. Các HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô và sức lan tỏa:

Các HTX thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm của tỉnh Yên Bái đều thực hiện đúng Luật HTX năm 2012 và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm của Liên minh HTX Việt Nam.

HTX đều có hợp đồng cung cấp dịch vụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên và các hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra các HTX còn ký hợp đồng bán sản phẩm cho HTX bạn và doanh nghiệp đầu kéo chế biến sâu để xuất khẩu; các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho HTX.

Các cơ chế, chính sách của địa phương đã ban hành để triển khai mô hình chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô và sức lan tỏa:

Năm 2016, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định phê duyệt 08 Đề án lớn về phát triển Nông nghiệp, trong đó đề án phát triển cây Chè, cây Quế, tre măng Bát Độ, cây ăn quả có múi đều có ảnh hưởng lớn đến các HTX thực hiện chuỗi giá trị của các sản phẩm này. Các HTX đã được hưởng lợi từ các Đề án của tỉnh đó là: Ổn định vùng nguyên liệu, Quy hoạch vùng chế biến, ổn định đầu ra…

Các HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm đạt được trên các mặt: Ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giải quyết thêm nhiều việc làm cho thành viên, người lao động và các hộ dân; tăng thu nhập cho thành viên, đồng thời tăng tích lũy cho HTX; kết nạp thêm nhiều thành viên mới tham gia HTX; quy mô HTX ngày càng lớn; tiếp cận phương thức sản xuất mới, nhạy bén với cơ chế thị trườngngày càng hướng tới phát triển an toàn, bền vững.               

3. Đánh giá công tác phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam.

Về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế hợp tác, HTX được triển khai đúng theo quy định, kịp thời, đảm bảo chất lượng, thời gian và tiến độ.

Về phối hợp tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tham gia xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật vẫn chưa được nhiều. Cho nên số lượng và tỷ lệ các HTX được tiếp cận các chính sách rất thấp, ngân sách dành cho việc hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác chưa đáp ứng được nguyện vọng của các đơn vị thành viên.

Phần thứ 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2018

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Mục tiêu chung

Phát triển Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX nhanh và bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước, nhất là đối với nông nghiệp và nông thôn. Phát triển đa dạng các loại hình tổ hợp tác, HTX trong các lĩnh vực ngành nghề; tập trung phát triển HTX nông nghiệp đa ngành nghề ở các vùng nguyên liệu, cánh đồng mẫu lớn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực HTX, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của thành viên. Tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ.

Phấn đấu đưa khu vực Kinh tế tập thể, cùng với kinh tế của các thành viên đóng góp ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2018. Phấn đấu đến năm 2020 khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đất nước; thực hiện tốt hơn 7 nguyên tắc của hợp tác xã.

2. Muc tiêu cụ thể

100% số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tỷ lệ HTX hoạt động có lãi đạt trên 75%, giảm tỷ lệ yếu kém xuống 10%.

Thành lập mới từ 20 HTX và 40 tổ hợp tác trở lên, các tổ hợp tác được thành lập mới thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương.

Phấn đấu hết năm 2018 giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động kéo dài.

Tổ chức thành công Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tiếp tục triển khai có hiệu quả 03 mô hình HTX kiểu mới đã được Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt theo Đề án Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa.

Thí điểm xây dựng từ 1-2 mô hình hợp tác xã điểm thuộc lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp để nhân rộng.

Duy trì việc làm cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động trong các HTX.

Số cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 460 người.

Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 45 triệu đồng/người/năm.

II. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018

1. Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về đường lối, chính sách phát triển Kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước ở các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị về bản chất của HTX và mô hình HTX kiểu mới; Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phát triển Kinh tế tập thể để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Kinh tế tập thể.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên HTX, tổ hợp tác và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Kinh tế tập thể: Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thực hiện Đề án củng cố, phát triển HTX, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng các mô hình phát triển Kinh tế tập thể, các gương điển hình, các HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả; tổ chức tốt các đợt thi đua, các phong trào làm kinh tế giỏi; hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, tổ hợp tác gắn với công tác tuyên dương, khen thưởng các HTX, tổ hợp tác, cán bộ quản lý và các thành viên tiêu biểu có đóng góp cho công tác phát triển kinh tế của địa phương.

2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX, tổ hợp tác

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí Ngân sách để thực hiện các chương trình hỗ trợ HTX, tổ hợp tác; hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể.

Sở Khoa học và Công nghệ trủ chì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất; quảng bá, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nâng cao hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm của HTX.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh có kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật và vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển Kinh tế tập thể.

Liên minh HTX tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật HTX và theo Điều lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc lập kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể. Tăng cường quan hệ tìm kiếm và mời gọi đối tác đầu tư và hỗ trợ hơn nữa cho các HTX.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX đúng Luật, tập trung truyên truyền phát triển tại những địa bàn chưa có HTX. Những xã chưa có điều kiện thành lập HTX ngay có thể phát triển tổ hợp tác làm tiền đề phát triển HTX sau này. Kiên quyết giải thể, hoặc xóa tên đối với các HTX không thực hiện việc tổ chức lại, đăng ký hoạt động theo Luật HTX 2012 và các hợp tác xã ngừng hoạt động kéo dài trên 12 tháng theo quy định của Luật HTX.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát về tình hình đăng ký kinh doanh của các HTX và tình hình hoạt động của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của khu vực Kinh tế tập thể, từ đó có biện pháp chỉ đạo, quản lý phù hợp. Triển khai thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về HTX theo quy định.

Tập trung cho việc tư vấn đối với các hợp tác xã chưa thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng:

+ Đối với hợp tác xã đang hoạt động, chưa chuyển đổi hoạt động theo quy định, phải cử cán bộ xuống hợp tác xã để hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các thủ tục tổ chức lại hoạt động theo quy định.

+ Đối với hợp tác xã ngừng hoạt động, đang còn bộ máy quản lý, không vướng mắc công nợ, không có khả năng hoạt động trở lại, vận động các hợp tác xã làm thủ tục xin giải thể tự nguyện. Các ngành có liên quan cử cán bộ xuống hợp tác xã hướng dẫn thủ tục giải thể hợp tác xã theo quy định.

+ Đối với hợp tác xã ngừng hoạt động, không còn bộ máy quản lý hoặc còn vướng mắc công nợ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng giải thể và ra quyết định giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã có thể giải thể được theo quy định của luật; đối với các hợp tác xã vướng mắc vượt quá khả năng của huyện, cần lập danh dách và báo cáo Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất phương án giải quyết.

Xây dựng cơ chế khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa và năng suất lao động. Phát triển các hình thức hợp tác liên kết đa dạng, phù hợp hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Khuyến khích, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác nâng cao năng lực tổ chức, điều hành theo hướng cơ cấu bộ máy quản lý gọn, linh hoạt và năng động, mở rộng ngành nghề phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế tập thể

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể ở cấp huyện, thị, thành phố; thống nhất một đầu mối là Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế tập thể trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với Kinh tế tập thể của cấp trên đối với cấp dưới, của sở, ngành đới với địa phương cơ sở. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho HTX, tổ hợp tác; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ; chú trọng phát triển Kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Xây dựng chính sách khuyến khích nông dân, người lao động tự nguyện tham gia HTX, tổ hợp tác nhằm thu hút vốn góp bằng nhiều hình thức như: Cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp tạo điều kiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn hoặc vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản lớn có điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển Kinh tế tập thể

Đối với Liên minh HTX tỉnh, sẽ phối hợp tốt với các ngành, các cấp và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động thành lập những HTX kiểu mới, để đáp ứng yêu cầu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Triển khai có hiệu quả mô hình HTX kiểu mới với các tiêu chí như: Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có phương án sản xuất kinh doanh – dịch vụ khả thi (cung ứng tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên và nông dân khác không tham gia HTX); có vốn thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh – dịch vụ đã đề ra; có cán bộ quản lý, điều hành nhiệt tình, năng lực, trình độ (nhất là người đứng đầu HTX, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành); dân chủ, bình đẳng, tự chủ và công khai trong mọi hoạt động; có mối quan hệ tốt, lâu bền với các đối tác và các cơ quan Nhà nước trong tư vấn, hướng dẫn HTX hoạt động.

Phát huy những kết quả đạt được thông qua hoạt động HTX trong thời gian qua và để mô hình HTX, tổ hợp tác tiếp tục phát triển, nhằm góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cộng đồng dân cư, thúc đẩy sự phát triển cộng đồng theo hướng dân chủ, bình đẳng, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp đồng hành trách nhiệm. Với các việc làm cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hình thức Kinh tế hợp tác, HTX; hỗ trợ cho các đơn vị Kinh tế tập thể do đoàn viên, hội viên các đoàn thể tự nguyện tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức kinh tế tập thể điển hình tiên tiến. Đồng thời, xem đây cũng chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy dân chủ hóa, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị cơ sở, góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tiến tới hiện thực hóa xây dựng nông thôn mới.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị với Liên minh HTX Việt Nam

Liên minh hợp tác xã Việt Nam sớm hỗ trợ kinh phí cho 03 hợp tác xã tham gia Đề án: “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và có sức lan tỏa”, được phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-LMHTXVN ngày 31/3/2016. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt như Trung tâm các chương trình Kinh tế xã hội cần phát huy và tích cực hơn nữa trong việc khai thác các nguồn lực từ các bộ, ngành TW theo các Chương trình, đề án để tổ chức triển khai hỗ trợ hiệu quả cho phát triển Kinh tế tập thể, kinh tế hộ của các địa phương…

Cần có ý kiến với Chính phủ quan tâm dành nguồn lực và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, bố trí nguồn vốn trung hạn 5 năm (2016 – 2020) theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai các đề án trong hệ thống Liên minh HTX các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển Kinh tế hợp tác, HTX. Xác định rõ nguồn vốn trung ương, địa phương gắn với 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững), ngoài ra còn có các nguồn vốn của các chương trình của các Bộ, ngành hỗ trợ; xem xét, có những quy định riêng mang tính đặc thù để hỗ trợ phát triển HTX tại các tỉnh miền núi, các địa bàn đặc biệt khó khăn phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu hỗ trợ của các HTX.

Có ý kiến với Chính phủ hỗ trợ triển khai Đề án dịch vụ công trên một số lĩnh vực như: Dịch vụ đăng ký thành lập HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng; dịch vụ thương mại; dịch vụ thuộc nhóm tài chính, tín dụng.

Cần xây dựng hệ thống liên kết giữa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và các Quỹ địa phương theo hướng Quỹ Trung ương là đầu mối hướng dẫn, tư vấn và phối hợp cùng Quỹ địa phương triển khai hỗ trợ vốn cho các HTX theo các hình thức khác nhau như hợp vốn đồng tài trợ, uỷ thác… Các chính sách tín dụng cho HTX cũng cần phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất chung.

   2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh

Đề nghị Tỉnh ủy sớm có văn bản chỉ đạo Đại hội V, Liên minh HTX tỉnh (nhiệm kì 2018-2023); Xem xét, điều động bổ sung số cán bộ hiện đang thiếu theo biên chế được giao cho Liên minh HTX để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được tỉnh và ngành giao; (Hiện tại Liên minh HTX tỉnh đang thiếu 8/22 biên chế được giao)

 Đề nghị UBND tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc hiện nay về thực hiện chính sách cho khu vực HTX, cụ thể:

2.1. Chính sách đất đai:

Rà soát và hoàn thành việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định cho các HTX đã có đất làm trụ sở, đất kinh doanh, nhà kho, bến bãi.

Những HTX chưa có đất làm trụ sở, đất SXKD: UBND các huyện rà soát, chỉ đạo các xã xây dựng quy hoạch đất giành cho các HTX, đồng thời tổng hợp nhu cầu báo cáo với UBND tỉnh.

Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, thực hiện chính sách giao đất làm trụ sở, nhà kho, sân phơi… không thu tiền sử dụng đất, các địa phương cần bố trí quỹ đất công ích hoặc đất thu hồi của các tổ chức khác giao cho HTX khi HTX đủ điều kiện, tuy nhiên cần xem xét bố trí ở những vị trí đảm bảo cho các HTX hoạt động và giao dịch thuận lợi.

2.2. Chính sách về vốn:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cho sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, phù hợp với nội dung của Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 và nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Về phía các tổ chức tín dụng của tỉnh cần đồng hành, chia sẻ với các HTX, qua đó sớm cụ thể hóa những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã ban hành nhằm phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất của HTX, đảm bảo cho dòng vốn tín dụng đến được đúng địa chỉ, không bị lợi dụng và sử dụng trái mục đích bởi các HTX hoạt động thiếu hiệu quả, sai bản chất, hoạt động hình thức, không mang lại lợi ích cho thành viên.

2.3. Các chính sách khác:

Chính sách về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Quan tâm hơn nữa cho các HTX tham gia các triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ, triển lãm giành riêng cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng và triển khai đồng bộ cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử.

Chính sách ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới: Hàng năm, tỉnh tiếp tục giành một phần kinh phí từ Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ để hỗ trợ các HTX đổi mới và ứng dụng công nghệ. Liên minh HTX tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

Các cơ quan đăng kí HTX không yêu cầu các thủ tục vượt quá khuôn khổ quy định của Luật (quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 193/2013). Đồng thời quan tâm bố trí cán bộ các cấp có năng lực và kinh nghiệm thực tế làm thủ tục đăng kí và theo dõi, hỗ trợ kinh tế HTX.

Trên đây là tình hình phát triển Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và các cấp, ngành để Kinh tế tập thể tỉnh ngày càng phát triển.

Nơi nhận:

–  Liên minh HTX Việt Nam;

– TT Tỉnh uỷ;

– TT. HĐND, UBND tỉnh;

– Sở Kế hoạch & Đầu tư;

– L­ưu VP.Liên minh HTX.                                                                                        

                                                                                               

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here